دوره و شماره: دوره 27، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-129 
تاثیر استفاده از کیتوزان بر ثبات ابعادی تخته‌خرده‌چوب

صفحه 1-18

10.22069/jwfst.2019.10897.1569

احمدرضا رضانِژاد؛ تقی طبرسا؛ محمدرضا دهقانی فیروز آبادی؛ علیرضا شاکری