فراوانی خردزیستگاه‌ های درختی در توده‌ های انجیلی - ممرز طرح جنگل‌داری دکتر بهرام نیا (گرگان)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران،

2 استادیار دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: در سالهای اخیر حفاظت از تنوعزیستی به یک هدف مهم در مدیریت جنگلها تبدیل شده است و باعث ایجاد رویکردهای مدیریتی محافظهکارانه مانند ایجاد مناطق حفاظت شده و یا ایجاد مناطقی که هیچ دخالت مدیریتی در آنها صورت نمی‌گیرد شده است. در دهه گذشته درختان دارای خردزیستگاه (درختان زیستگاهی) مورد توجه قرار گرفته‌اند. ﺧﺮدزﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫایی هستند ﮐﻪ ﺑﺮروی درﺧتان زﻧﺪه ﯾﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﯾﺠﺎد شده و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ مثل زخم و شکستگیهایی هستند ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮروی درﺧتان اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮند و مکان‌هایی را برای زندگی موجودات زنده جنگل فراهم می‌کنند. امروزه ضرورت حفظ درختان زیستگاهی در مدیریت و سیاست‌گذاری‌های جنگل مشخص شده است. این تحقیق با هدف بررسی تنوع و فراوانی خردزیستگاه‌های درختی در توده‌های انجیلی- ممرز طرح جنگل‌داری دکتر بهرام نیا گرگان انجام شد.
مواد و روش‌ها: بدین منظور برای ارزیابی خردزیستگاه‌های درختان، چهار قطعه نمونه 2500 مترمربعی انتخاب و تمام درختان با قطر برابر سینه بالای 5/7 سانتی‌متر از نظر ویژگی‌های کمی (قطر و ارتفاع) مورد بررسی قرار گرفتند. سپس نوع و فراوانی خردزیستگاه‌ها با استفاده از راهنمای مصور شناسایی خردزیستگاه‌ها به‌طور جداگانه برروی هر درخت بررسی و ثبت شد. برای بررسی خردزیستگاه‌های واقع شده در قسمت‌های بالای تنه و تاج از دوربین دوچشمی استفاده شد. ارزش زیستگاهی و ارزش اقتصادی تک تک پایه‌ها محاسبه گردید. جهت بررسی ارتباط بین وقوع و فراوانی خردزیستگاه‌ها با خصوصیت کمی درختان از آزمون همبستگی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که ساختار توده ناهمسال و فراوان‌ترین گونه در قطعات نمونه گونه انجیلی می‌باشد. درختان ممرز ضمن دارا بودن بالاترین میانگین قطری و ارتفاعی، بیشترین تنوع و فراوانی خردزیستگاه‌ها را نیز دارا بودند. پرتکرارترین خردزیستگاه مشاهده شده در درختان به ترتیب شامل گروهEP (اپی‌فیت‌ها)، گروه GR (حفره‌های پیرامون ریشه) و گروه CV (حفره‌ها) بوده است. نتایج آزمون همبستگی در مورد رابطه بین قطر درختان با تعداد خردزیستگاه‌ها نشان داد که بین قطر درختان با تعداد خردزیستگاه‌ها در گونه‌های انجیلی، ممرز، افرا و مجموع گونه‌ها ارتباط معنی‌دار و مستقیم وجود دارد یعنی با افزایش قطر بر تعداد خردزیستگاه‌ها افزوده می‌شود.
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که خردزیستگاه‌های مختلفی در توده‌های انجیلی-ممرز مورد مطالعه یافت می‌شوند. همچنین افزایش قطر یکی از مؤلفه‌های اثر گذار بر فراوانی خردزیستگاه‌ها است. بنابراین باقی گذاشتن تعدادی از درختان قطور در توده جنگلی به عنوان بستری برای ایجاد خردزیستگاه‌ها می‌تواند حائز اهمیت باشد. ضمن آنکه از عامل قطر می‌توان به عنوان شاخصی برای پیش‌بینی فراوانی خردزیستگاه‌ها روی درختان استفاده کرد. درمجموع شناخت عوامل موثر بر وقوع و فراوانی خردزیستگاه‌ها می‌تواند کمک موثری در حفظ تنوع‌زیستی اکوسیستم‌های جنگلی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of tree micro-habitats in Persian ironwood- hornbeam forest at Bahramnia forestry plan (Gorgan)

نویسندگان [English]

 • Akram Haghighatdoust 1
 • Seyed Mohammad Waez-Mousavi 2
1 Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: In recent years the protection of biodiversity became an important goal in forest management and caused some conservative management approaches such as creating managed areas or areas in which no management has been implemented. In the past decade habitat trees came under focus. Micro-habitats are structures on dead or alive trees in the forest including changes such as wounds and fractures caused by biological process and provide places for forest living organisms. Nowadays the necessity of habitat trees protection has been emphasized in forest management and policy. This study aimed to assess the diversity and frequency of tree micro-habitats in Persian ironwood- hornbeam forest stands at Bahramnia Forestry Plan (Gorgan).
Materials and methods: Therefore for assessing the trees’ micro-habitats 4 square sample plots each one with the area of 2500 m2 were selected and allometric characteristics (diameter and height) of all trees with the diameter more than 7.5 cm were recorded. Then according to an instruction the type and abundance of micro-habitats were assess and recorded for all trees. A binocular was used for assessing the micro-habitats located on top of the tree crown and their upper trunk. The habitat value as well as economic value of all trees have been calculated using Integrate+ software. Correlation test was used to assess relationship between occurrence and frequency of micro-habitat with quantitative characteristics of all trees.
Results: The result showed that the studied stand is an uneven-aged stand and Persian-ironwood tree species is the most abundant tree species within it. The hornbeam trees have the highest average diameter and height, as well as the highest diversity and frequency of micro-habitats. The most frequent micro-habitats observed on the trees were EP, GR and CV. The result of correlation test showed a significant relationship between tree diameter and micro-habitats abundance. By increasing in the tree diameter the number of micro-habitats significantly increased.
Conclusion: Totally the results of this study show that there are different kinds of micro-habitats in the studied forest stands. Also the tree diameter is one of the factors that affects micro-habitats’ abundance. Therefore it is of importance to maintain some of the high diameter trees in the forest stand. Understanding the effective factors on occurrence and abundance of the micro-habitats can be an important help in protecting forest biodiversity. Studies on habitat trees in Iran’s forest ecosystems (particularly Hyrcanian Forests) is rather a new issue which can be an effective help for better understanding of the other functions of these ecosystems, especially ecosystem services and increasing biodiversity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Habitat trees
 • diversity
 • Micro-habitat
 • Parrotio-Carpinetum
 • Habitat value
 1.  1.Amiri, M., Rahmani, R., Sagheb-Talebi, K.H., and Habashi, H. 2015. Structural characteristics of dead wood in a natural untouched of Fagus orientalis mixed stand forest (Case Study: Shast-Kalateh forest, Gorgan, Iran). J. of Wood and Forest Science and Technology.22: 1. 185-205. (In Persian)

  2.Behjou, F.K., Majnounian, B., Dvořák, J., Namiranian, M., Saeed, A., and Feghhi, J. 2009. Productivity and cost of manual felling with a chainsaw in Caspian forests. J. of Forest Science. 55: 2. 96-100.‏

  3.Bengtsson, J., Nilsson, S.G., Franc, A., and Menozzi, P. 2000. Biodiversity, disturbances, ecosystem function and  management of European forests.J. of Forest Ecology and Management. 132: 1. 39-50.‏

  4.Bouget, C., Brin, A., and Brustel, H. 2011. Exploring the “last biotic frontier”: are temperate forest canopies special for saproxylic beetles? J. of Forest Ecology and Management. 261: 2. 211-220.‏

  5.Bütler, R., Lachat, T., Larrieu, L., and Paillet, Y. 2013. 2.1 Habitat trees: key elements for forest biodiversity. In: D. Kraus and F. Krumm (eds). Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity. European Forest Institute. Joensuu.

  6.Cramp, S., and Brooks, D.J. 1992. Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. The birds of the western Palearctic, vol. VI: Warblers. Oxford University Press, Oxford. 760p.

  7.Eshaghi Rad, J., and Khanalizadeh, A. 2014. Quantitative comparison of microhabitats in deciduous forests with different management histories (Case study: Golband forest- Noshahr). Iranian J. of Forest and Poplar Research.21: 4. 594-605. (In Persian)

  8.Fan, Z., Shifley, S.R., Spetich, M.A., Thompson Iii, F.R., and Larsen, D.R. 2003. Distribution of cavity trees in midwestern old-growth and second-growth forests. J. of Forest Research.33: 8. 1481-1494.‏

  9.Forest Europe. 2015. State of Europe’s forests 2015.‏ Forest Europe, Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe. 312p.

  10.Forest management plan.1995. District 1 Dr. Bahramnia forest, watershed 85. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 255p. (In Persian)

  11.Habashi, H., Feizi, P., Nadimi, A.,and Mohamadali Pourmalekshah, A.A. 2017. Effect of beech logs deadwood quality (decay stage class) on the macro fauna diversity in managed forest. J.of Forest Research and Development.
  3: 1. 1-14. (In Persian)

  12.Habashi, H., and Waez-Mousavi, S.M. 2017. Single-tree selection system effects on forest soil macrofauna biodiversity in mixed oriental beech stands. J. of Applied Soil Ecology.123: 441-446. (In Persian)

  13.Haghighat-Doust, A., and Waez-Mosuavi, S.M. 2019. Evaluation of tree marking in Persian Ironwood-hornbeam stands at Bahramnia forestry plan and its effect on stand structure. Ecology of Iranian Forest. 7: 14. 111-123.(In Persian)

  14.Johann, F., and Schaich, H. 2016. Land ownership affects diversity and abundance of tree microhabitats in deciduous temperate forests. J. of Forest Ecology and Management. 380: 70-81.

  1. Kakavand, M., Marvi Mohadjer, M.M., Sagheb-Talebi, K.H., Sefidi, K., Moridi, M., and Abbasian, P. 2017. Quantity and quality of deadwood in the mid-successional stage in oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stands (Case study: Kheyrood forest, Nowshahr).J. of Forest and Poplar Research.24: 4. 612-622. (In Persian)

  16.Keren, S., and Diaci, J. 2018. Comparing the quantity and structure of deadwood in selection managed and old-growth forests in South-East Europe. J. of Forests. 9: 2. 76.‏

  17.Kraus, D., Bütler, R., Krumm, F., Lachat, T., Larrieu, L., Mergner, U., Paillet, Y., Rydkvist, T., Schuck, A., and Winter, S. 2016. Catalogue of tree microhabitats: Reference field list. Integrate+ Technical Paper. 16p.

  18.Kraus, D., and Krumm, F. 2013. Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity. European Forest Institute, Freiburg, Germany. 284p.

  19.Kraus, D., Schuck, A., Krumm, F., Bütler, R., Cosyns, H., Courbaud, B., Larrieu, L., Mergner, U., Pyttel, P., Varis, S., Wilhelm, G., Witz, M., Zenner, E., Zudin, S. 2018. Seeing is building better understanding - the Integrate+ Marteloscopes. Integrate+ Technical Paper. 22p.

  20.Larrieu, L., and Cabanettes, A. 2012. Species, live status, and diameter are important tree features for diversity and abundance of tree microhabitats in subnatural montane beech–fir forests. J. of Forest Research. 42: 8. 1433-1445.

  21.Larrieu, L., Paillet, Y., Winter, S., Bütler, R., Kraus, D., Krumm, F., Lachat, T., Michel, A., Regnery, B., and Vandekerkhove, K. 2018. Tree related microhabitats in temperate and Mediterranean European forests: A hierarchical typology for inventory standardization. J. of Ecological Indicators. 84: 194-207.

  22.MEA. 2005. Millennium Ecosystem Assessment. In “Ecosystems and human well-being: synthesis”. Island Press. Washington. DC. USA. 155p.

  23.Michel, A.K., and Winter, S. 2009. Tree microhabitat structures as indicators of biodiversity in Douglas-fir forests of different stand ages and management histories in the Pacific Northwest.J. of Forest Ecology and Management. 257: 1453-

  24.Nabuurs, G.J., Pussinen, A., Van Brusselen, J., and Schelhaas, M.J.2007. Future harvesting pressure on European forests. J. of Forest Research. 126: 391-400.

  25.Paillet, Y., Archaux, F., Boulanger, V., and Debaive, N. 2017. Snags and large trees drive higher tree microhabitat densities in strict forest reserves.J. of Forest ecology and management. 389: 176-186.

  26.Paillet, Y., Debaive, N., Archaux, F., Boulanger, V., Gilg, O., and Guilbert, E. 2018. Nothing else matters? A nationwide study of microhabitats drivers at the tree scale. J. of bioRxiv. 335836, doi: https://doi.org/ 10.1101/335836.

  27.Paillet, Y., Debaive, N., Archaux, F., Cateau, E., Gilg, O., and Guilbert, E. 2019. Nothing else matters? tree diameter and living status have more effects than biogeoclimatic context on microhabitat number and occurrence: An analysis in French forest reserves. PLOS One. 14: 5. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216500.

  28.Parviainen, J., and Frank, G. 2003. Protected forests in Europe approaches-harmonizing the definitions for international comparison and forest policy making. J. of Environmental Management. 67: 1. 27-36.‏

  29.Pourmajidian, M.R., and Rahmani, A. 2009. The influence of single-tree selection cutting on silvicultural properties of a northern hardwood forest in Iran. American-Eurasian J.of Agricultural and Environmental Sciences. 5: 4. 526-532.

  30.Rafiei Jahed, R., Kavousi, M.R., Farashiani, M.E, Sagheb-Talebi, Kh., Babanezhad, M., Courbaud, B., Wirtz, R, Müller, J., and Larrieu, L. 2020. A comparison of the formation rates and composition of tree-related microhabitats in beech-dominated primeval Carpathian and Hyrcanian Forests. Forests. 11: 1-14.

  31.Rahanjam, S., Marvie Mohadjer, M.M., Zobeiri, M., and Sefidi, K. 2017. Quantitative and qualitative assessment of deadwood in natural stands of Hyrcanian forests (Case study: Gorazbon district of Kheyrud, Nowshahr). J. of Forest and Poplar Research. 25: 4. 656-666. (In Persian)

  32.Regnery, B., Paillet, Y., Couvet, D., and Kerbiriou, C. 2013. Which factors influence the occurrence and density of tree microhabitats in Mediterranean oak forests? J. of Forest Ecology and Management. 295: 118-125.

  33.Remm, J., and Lõhmus, A. 2011. Tree cavities in forests−The broad distribution pattern of a keystone structure for biodiversity. J. of Forest Ecology and Management. 262: 579-585.

  34.Sagheb-Talebi, K.H., Sajedi, T., and Pourhashemi, M. 2014. Forests of Iran, a treasure from the past, a hope for the future. Springer, Berlin. 160p.

  35.Santopuoli, G., di Cristofaro, M., Kraus, D., Schuck, A., Lasserre, B., and Marchetti. M. 2019. Biodiversity conservation and wood production in a Natura 2000 Mediterranean forest. A trade-off evaluation focused on the occurrence of microhabitats. J. of iForest-Biogeosciences and Forestry.12: 1. 76-84.

  36.Sefidi, K. 2018. Quantitative evaluation of habitat and dead tree abundance in the oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) stands, a case study from the Siahkal Forests. J. of Forest and Poplar Research. 26: 3. 331-343. (In Persian)

  37.Sefidi, K., and Copenheaver, C.A. 2020. Tree-related microhabitats: a comparison of managed and unmanaged oriental beech–dominated forests in northern Iran. Forest Science. 66: 6. 747-753.

  38.Sefidi, K., and Marvie Mohadjer, M.R. 2010. Snag dynamic in a mixed Beech forest. J. of Forest and Poplar Research. 18: 4. 517-526. (In Persian)

  39.Sefidi, K., and Sadeghi, S.M.M. 2020. The diversity of microhabitats and the ecological value of habitat trees in oriental beech stands. Iranian J. of Forest. 12: 2. 147-160. (In Persian)

  40.Scherzinger, W. 1996. Naturschutz im Wald: Qualitätsziele einer dynamischen Waldentwicklung. Ulmer, Stuttgart, 447p.

  41.Schiegg, K., 2001. Saproxylic insect diversity of beech: limbs are richer than trunks. J. of Forest Ecology and  Management. 149: 1-3. 295-304.

  42.Schmidl, J., Sulzer, P., and Kitching, R.L. 2008. The insect assemblage in water filled tree-holes in a European temperate deciduous forest: community composition reflects structural, trophic and physicochemical factors. J. of Hydrobiologia. 598: 1. 285-303.

  43.Tavankar, F., Eslam Bonyad, A., and Iranparast Bodaghi, A. 2012. Effect of snags on the species diversity and frequency of tree natural regeneration in natural forest ecosystems of Guilan, Iran. J. of Forest and Poplar Research. 26: 3. 267-280. (In Persian)

  44.Vaillant, F. 1978. Les Systenus et leur habitat dendrotelme [Dipt. Dolichopodidae]. J. of Bulletin de la Société entomologique de France.83: 3. 73-85.

  45.Vandekerkhove, K., De Keersmaeker, L., Menke, N., Meyer, P., and Verschelde, P. 2009. When nature takes over from man: Dead wood accumulation in previously managed oak and beech woodlands in North-western and Central Europe. J. of Forest Ecology and Management.258: 4. 425-435.

  46.Verkerk, P.J., Mavsar, R., Giergiczny, M., Lindner, M., Edwards, D., and Schelhaas, M.J. 2014. Assessing impacts of intensified biomass production and biodiversity protection on ecosystem services provided by European forests. J. of Ecosystem Services. 9: 155-165.

  47.Vizzarri, M., Chiavetta, U., Santopuoli, G., Tonti, D., and Marchetti, M. 2014. Mapping forest ecosystem functions for landscape planning in a mountain Natura 2000 site, Central Italy. J.of Environmental Planning and Management. 58: 8. 1454-1478.

  48.Vuidot, A., Paillet, Y., Archaux, F., and Gosselin, F. 2011. Influence of tree characteristics and forest management on tree microhabitats. J. of Biological Conservation. 144: 1. 441-450.‏

  49.Winter, S., and Möller, G.C. 2008. Microhabitats in lowland beech forests as monitoring tool for nature conservation. J. of Forest Ecology and Management. 255: 1251-1261.