دوره و شماره: دوره 27، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-148