دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-130 
4. کارایی روش های نمونه برداری چنددرختی در برآورد برخی مشخصه های کمی جنگل های زاگرس

صفحه 47-61

10.22069/jwfst.2020.17275.1836

نسترن نظریانی؛ اصغر فلاح؛ حبیب الله رمضانی موزیرجی؛ حامد نقوی؛ حمید جلیلوند


8. خواص آب‌گریزی چوب عامل‌دار شده با انیدریدفتالیک در مقایسه با انیدریداستیک

صفحه 115-130

10.22069/jwfst.2020.17682.1852

آوا خدابخشی کولایی؛ اصغر طارمیان؛ داود افهامی سیسی؛ علی عبدالخانی