دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-130 
کارایی روش های نمونه برداری چنددرختی در برآورد برخی مشخصه های کمی جنگل های زاگرس

صفحه 47-61

10.22069/jwfst.2020.17275.1836

نسترن نظریانی؛ اصغر فلاح؛ حبیب الله رمضانی موزیرجی؛ حامد نقوی؛ حمید جلیلوند