کارایی روش های نمونه برداری چنددرختی در برآورد برخی مشخصه های کمی جنگل های زاگرس

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 جنگلداری، منابع طبیعی، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 سوئد، اومئو، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی سوئد،

4 استادیار گروه جنگلداری دانشگاه لستان

5 گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

10.22069/jwfst.2020.17275.1836

چکیده

سابقه و هدف: ویژگی های کمی و کیفی جنگل می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد تأثیر جنگل بر محیط زیست فراهم کند. کسب اطلاعات دقیق از عرصه های جنگلی با آماربرداری یا نمونه برداری میسر می شود. با وجود مطلوب بودن آماربرداری کامل لیکن به دلیل صرفه جویی در بحث هزینه و زمان در بسیاری موارد روش های نمونه برداری ارجح است. یکی از روش های نمونه برداری روش چنددرختی است. در مطالعه حاضر عملکرد روش نمونه برداری 3 تا 10 درختی در برآورد مشخصه های تعداد درختان در هکتار، سطح مقطع برابر سینه و تاج پوشش بررسی و نتایج آن با آماربرداری صددرصد مقایسه شد.
مواد و روش ها: بدین منظور 30 قطعه نمونه یک هکتاری از جنگل های سامان عرفی اولادقباد در غرب استان لرستان انتخاب و اطلاعات مربوط به تمامی درختان درون این قطعات نمونه ثبت شد. بدین منظور مشخصه های درختان هر قطعه نمونه شامل نوع گونه و تاج پوشش هر درخت (بدین منظور دو قطر کوچک و بزرگ تاج اندازه گیری شد) اندازه گیری و ثبت شد. در گام بعد با استفاده از شبیه سازی موقعیت درختان در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) اقدام به نمونه برداری با استفاده از روش چند درختی درون قطعات یک هکتاری گردید و زمان اجرای هر روش نیز به صورت مجزا یادداشت شد. به منظور بررسی الگوی مکانی درختان بلوط ایرانی نیز از تابع تک متغیره آماره اٌرینگ (O-ring) استفاده شد.
یافته ها: نتایج مقایسه مشخصه های تعداد درختان در هکتار و تاج پوشش بین روش های مختلف چنددرختی تفاوت معنی داری با آماربرداری صددرصد نشان نداد. همچنین نتایج مقایسه میانگین سه مشخصه تعداد درختان در هکتار، سطح مقطع برابرسینه و تاج پوشش هر درخت در روش های مختلف چنددرختی با آماربرداری صددرصد نزدیکترین برآورد را به ترتیب روش های نه درختی، چهار درختی و پنج درختی نشان دادند. نتایج بررسی الگوی پراکنش گونه ها در منطقه نشان داد الگوی مکانی درختان به دلیل ایجاد جست گروه و پاجوش و تراکم بیشتر گونه های شاخه زاد نسبت به گونه های دانه زاد خوشه ای است. برای بررسی اشتباه نمونه برداری نیز بیشترین دقت برای مشخصه های مذکور به ترتیب برای روش های سه (27/9)، چهار (65/3) و هفت درختی (67/2) بدست آمد. در نهایت با استفاده از شاخص E%2×T سه مشخصه آزمون شد. نتایج نشان داد به ترتیب روش های سه، چهار و شش درختی با مقادیر (45/14139)، (16/2393) و (87/1678) برای نمونه برداری در جنگل های منطقه مناسب است.
نتیجه گیری: همچنین با توجه به مشخصه های سطح مقطع برابرسینه روش چهار درختی با توجه به اینکه کمترین فاصله را با میانگین واقعی جامعه دارد و با توجه به شاخص E%2×T نیز دارای کمترین مقدار (16/2393) است به عنوان روش مناسب نمونه برداری برای جنگل های سامان عرفی اولادقباد پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of N-Tree Sampling Methods in Estimating Some Quantitative Characteristics of Zagros Forests

نویسندگان [English]

  • Nastaran Nazariani 1
  • Asghar Fallah 2
  • Habibollah Ramezani Moziraji 3
  • Hamed Naghavi 4
  • Hamid Jalilvand 5
1 Forestry, Natural Resources, Agriculture Sciences and Natural Resources Sari, Sari, Iran
2 University of Natural Resources and Agriculture Sciences of Sari
3 Sweden, Umeau, Swedish University of Agriculture and Natural Resources
4 Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, Lorestan University.
5 Associate Professor, Department of Forestry, Natural Resources Faculty, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari Address: Faculty of Natural Resources, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Background and objectives:Quantitative and qualitative characteristics of forests can provide valuable information on the impact of forests on the environment. Quantitative and qualitative characteristics of forests can provide valuable information on the impact of forests on the environment. Detailed information from forest areas can be obtained by sampling or sampling. Although it is desirable to have complete censuses, sampling methods are preferred in many cases because of the cost and time savings involved. One of the sampling methods is the multi-tree method. In the present study, the performance of 3 to 10 tree sampling method was evaluated in estimating the number of trees per hectare, chest area and canopy cover and its results were compared with full inventory.
Materials and methods: In the present study, the performance of 3 to 10 tree sampling method was evaluated in estimating the number of hectares per hectare, chest area and canopy cover .For this purpose, 30 hectares of one hectare of forests of watershed Oladghobad in west of Lorestan province were selected and data on all trees within these plots were recorded. In the next step, using tree simulation in Geographic Information System (GIS) environment, sampling was done using multi-tree method within one hectare plots.
Results: Results of comparing the number of trees per hectareand canopy characteristics showed no significant difference between different polycrystalline methods with full inventory. Also, the results of comparing the mean rank of three characteristics Number of trees per hectare, basal area and canopy cover of each tree in different multi-tree methods with full inventory showed the nearest estimation in nine-tree, four-tree and five-tree methods, respectively. The results showed that the spatial pattern of the trees was due to the clustering of the species and the higher density of the branching species than the clustering species. The most precision for these characteristics was obtained for the three (9.27), four (3.65) and seven (2.67) tree methods, respectively. Finally, three characteristics were tested using E%2×T index. The results showed that three (14139.45), four (2393.16) and six (1678.87) tree methods, respectively, are suitable for sampling in the region's forests. O-ring function was also used to study the spatial pattern of Iranian oak trees.
Conclusion: Also according to the characteristics of the bream cross section, the four tree method, given the smallest distance with the real mean of the community, also has the lowest value (2393.16) according to the E%2×T index, as an appropriate sampling method for watershed forests Oladghobad is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Number of trees per hectare
  • Canopy cover
  • Zagros forests
  • N-tree sampling method
  • Basal area per hectare