مقایسه اثرات متقابل درون گونه ای پده در توده های خالص و آمیخته منطقه چهارآسیاب بهبهان با استفاده از تابع همبستگی نشان دار

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

2 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان.

3 استادیار ، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: اثر متقابل درون‌گونه‌ای به دلیل اینکه بین پایه‌های یک گونه که دارای آشیان اکولوژیک مشابهی هستند رخ می‌دهد دارای اهمیت می‌باشد. هدف این تحقیق، ارزیابی اثر متقابل درون گونه‌‌ای درختان پده (Populus euphratira Oliv.) با استفاده از تابع همبستگی نشان‌دار می‌باشد.

مواد و روش‌ها: موقعیت مکانی تمام درختان دارای قطر بیشتر از 5/2 سانتیمتر در دو توده خالص و آمیخته به مساحت 5/4 و 1/9 هکتار در منطقه چهارآسیاب بهبهان، برداشت شد. ارتفاع کل درخت، قطر برابر سینه، قطر تاج و طول بخش نورگیر تاج درختان به عنوان متغیر نشان‌ اندازه‌گیری شدند. جهت بررسی اثر متقابل درون گونه‌ای از تحلیل الگوی مکانی نقطه‌ای استفاده شد. جهت آشکار کردن ارتباطات مکانی بین پایه‌های درختان پده از نظر ویژگی‌های مختلفی مثل ارتفاع کل درخت، قطر برابر سینه، قطر تاج و طول بخش نورگیر تاج از تابع همبستگی نشان‌دار (MCF) استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که در توده خالص، بین قطر برابر سینه درختان در فاصله کمتر از 5 و بیشتر از 20 متر همبستگی منفی معنی‌دار دیده شد. بین فواصل 5 تا 20 متر حالت استقلال بین پایه‌ها دیده شد. بین قطر تاج درختان پده از فاصله 5 تا 40 متر همبستگی مثبت و از فاصله 45 متر به بعد همبستگی منفی دیده شد. بین ارتفاع کل و طول بخش نورگیر تاج درختان از فاصله 5 تا 30 متر همبستگی مثبت معنی‌داری دیده شد. از فاصله 30 متر به بعد حالت استقلال بین پایه‌ها دیده شد. در توده آمیخته، بین قطر برابر سینه درختان تا فاصله 40 متری حالت استقلال دیده ‌شد. از فاصله 40 متر به بعد همبستگی مثبت دیده شد. بین قطر تاج درختان در تمام فواصل همبستگی منفی دیده شد. بین ارتفاع کل و طول بخش نورگیر تاج درختان در اکثر فواصل حالت استقلال دیده شد.

نتیجه‌گیری: در توده خالص، بسته به فواصل مختلف و متغیرهای متفاوت حالات مختلفی از اثر متقابل اعم از منفی، مثبت و استقلال در بین پایه های درختی دیده ‌شد. در حالی که در توده آمیخته بجز وضعیت اثر متقابل منفی که در رابطه با قطر تاج دیده شد در بقیه موارد حالت استقلال بین پایه‌های مختلف از نظر متغیرهای مورد بررسی مشاهده شد. قطر برابر سینه در دو توده خالص و آمیخته شرایط مشابهی نشان دادند. در توده خالص، قطر تاج بین پایه های درختی همبستگی مثبت و در توده آمیخته همبستگی منفی نشان داد. همبستگی مثبت بین ارتفاع کل و طول بخش نورگیر تاج پایه‌ها در توده خالص دیده شد درحالی‌که در توده آمیخته، استقلال بین پایه‌ها مشاهده گردید. مجموع، مطالعه اثر متقابل بین درختان پده برای درک پویایی، روند رشد و مکانیسم هایی که این گونه با ارزش را در خطر انقراض قرار می‌دهد مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intraspecific interaction comparison in Populus euphratica stands using Mark correlation function in Behbahan Chaharasyab area

نویسندگان [English]

  • Mitra Darsanj 1
  • Reza Basiri 2
  • Mostafa Moradi 3
1 Msc. student,Forestry Department., Faculty of Natural Sciences, Behbahan Khatam Alanbia University of technology, I.R. of Iran.
2 Associate professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources and the Environment, Behbahan Khatam Al-Anbia University of Technology, Iran.
3 Assistant professor, Forestry Department., Faculty of Natural Sciences, Behbahan Khatam Alanbia University of technology, I.R. of Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Intraspecific interaction is important because it occurs between the same species individuals that have similar ecological nests. The objective of this study was to evaluate intera-specific interaction of poplar trees (Populus euhratira Olivier.) using mark correlation functions.

Materials and methods: The position of all trees with DBH>2.5 cm were recorded in two pure and mixed stands in Behbahan Chaharasyab area with area of 4.5 and 9.1 ha, respectively. Tree height (H), diameter at breast height (DBH), crown diameter (CD) and light crown length (LCL) were measured as mark variables. Point spatial pattern analysis was used to study the spatial pattern and intraspecific interaction. Marked correlation (MCF) function was used to reveal the spatial relationships between the poplar individuals trees in terms of various characteristics such as total tree height, diameter at breast height, crown diameter and light crown length.

Results: The results showed that in pure stand, a significant negative correlation was observed between the DBH of trees at a distance of less than 5 and more than 20 m. Between distances of 5 to 20 m, an independent state was observed between the individuals. There was a positive and negative correlation between the crown diameter of poplar trees from a distance of 5 to 40 m and more than 45 m, respectively. There was a significant positive correlation between the total height and the light crown length of the trees from a distance of 5 to 30 m. At a distance of more than 30 m, the independence was seen between the individuals. In mixed stand, the independence status was observed between DBH of trees up to a distance of 40 meters. A positive correlation was observed at distances greater than 40 m. There was a negative correlation between trees CD at all distances. The independence was seen between H and LCL of trees at most distances.

Conclusion: In pure stand, depending on different distances and marks, various states of interaction including negative, positive and independence were seen between the tree individuals. While in mixed stand, except for the state of negative interaction that was seen in relation to the crown diameter, in other cases, the condition of independence between different individuals was observed in terms of the studied marks. DBH showed similar conditions in both pure and mixed stands. CD showed positive and negative correlations between individuals in pure and mixed stands, respectively. There was a positive correlation between H and LCL of individuals in pure stand while independence was observed in mixed stand. Overall, it is useful to study the interaction between poplar trees to understand the dynamics, growth process and mechanisms that endanger this valuable species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Riparian forests
  • Point pattern analysis
  • Pure and mixed stands
  • Mark correlation function
1.Akhavan, R., Parhizkar, P., Amanzadeh, B., and Mohamadnejad Kiasari, Sh. 2018. Intra-specific competition of beech using Mark Correlation Function (MCF) in the Hyrcanian forests of Iran. Forest and Wood Products. 70: 4. 637-648.
(In Persian)
2.Basiri, R., Riazi, A., Taleshi, H., and Pourrezaei, J. 2014. The structure and composition of riparian forests of Maroon River, Behbahan. Iranian J. of Forest and Poplar Research. 22: 2. 307-321.(In Persian)
3.Basiri, R., Moradi, M., Kiani, B., and Maasumi Babaarabi, M. 2018. Evaluation of distance methods for estimating population density in Populus euphratica Olivier natural stands (case study: Maroon riparian forests, Iran). J. of Forest Science. 64: 5. 230-244.
4.Baddeley, A., Rubak, E., and Turner, R. 2015. Spatial point patterns: Methodology and applications with R. London, UK: Chapman and Hall/CRC Press. 810p.
5.Begon, M., Harper, J.L., and Townsend, C.R. 1996. Ecology: Individuals, populations and communities 3th. edition. Blackwell Science. Oxford. 1068p.
6.Calagari, M., Djavanshir, K., Zobeiry, M., and Modir-Rahmati, A.R. 2000. Study of Populus euphratica community in the margin of Karoon river. Iranian J. of Forest and Poplar Research. 4: 1. 25-52. (In Persian)
7.Calagari, M. 2018. Ecological characteristics of Populus euphratica in natural habitats of Iran and its potential use in wood farming. Iran nature.3: 1. 22-30. (In Persian)
8.Cao, Y.S., Wang, T., Xiao, Y.A., and Zhou, B. 2014. The interspecific competition between Humulus scandens and Alternanthera philoxeroides. J. of Plant Interactions. 9: 1. 194-199.
9.Dale, M.R. 2004. Spatial Pattern Analysis in Plant Ecology. Cambridge University Press, Cambridge, 326p.
11.Erfanifard, Y., and Khosravi, E. 2015. Evaluating the intraspecific interactions of eshnan (Seidlitzia rosmarinus) shrubs in arid lands by point pattern analysis (Case study: Qehi protected area, Isfahan province). Iranian J. of Forest and Poplar Research. 23: 2. 354-367.(In Persian)
12.Erfanifard, Y. 2016. Analyzing the effect of intraspecific competition on biometric attributes of Persian oak coppice trees using pair- and mark-correlation functions in Zagros dry forests. J. of Wood and Forest Science and Technology. 23: 2. 89-109. (In Persian)
13.Getzin, S., Wiegand, K., Schumacher,J., and Gougeon, F.A. 2008. Scale-dependent competition at the stand level assessed from crown areas.Forest Ecology and Management.255: 2478-2485.
14.Ghadiripour, P., Calagari, M., and Saleheh Shoushtari, M.H. 2015. Study of growth and morphological characteristics of euphrates poplar (Populus euphratica) provenances at the experimental nursery of Khuzestan province. Iranian J. of Forest and Poplar Research. 23: 1. 154-166. (In Persian)
15.Ghadiripour, P., and Bavi, S. 2018. Riparian forests of Khuzestan province, the forgotten forest ecosystems in Iran. Iran Nature. 2: 6. 16-23. (In Persian)
16.Gray, H., and He, L. 2009. Spatial point pattern analysis for detecting density dependent competition in a boreal chronosequence of Alberta. Forest Ecology and Management. 259: 98-106.
17.Han, L., Wang, H., Zhou, Z., and Li, Z. 2008. Spatial distribution pattern and dynamics of the primary population in a natural Populus euphratica forest in Tarim Basin, Xinjiang, China. Frontiers of Forestry in China. 3: 4. 456-461.
18.Illian, J., Penttinen, A., Stoyan, H., and Stoyan, D. 2008. Statistical analysis and modeling of spatial point patterns. John Wiley & Sons Inc. West Sussex. 534p.
19.Jimenez-Perez, J., Aguirre-Calderon, O.A., and Kramer, H. 2006. Tree crown structure in mixed coniferous forest in Mexico. Trope tag 2006 University of Bonn, October 11-13.
20.Kariminejad, N., Erfanifard, S.Y.,   Fallah Shamsi, S.R., and Sadeghi, H. 2017. Analyzing the effect of the clustered spatial distribution of mount atlas mastic (Pistacia atlantica desf.) trees on their biometric characteristics using mark-correlation function in Baneh research forest, Fars province. Iranian J. of Forest and Poplar Research. 25: 2. 264-274. (In Persian)
21.Keyimu, M., Halik, U., and Rouzi, A. 2018. Relating water use to tree vitality of Populus euphratica Oliv. in the lower Tarim river, NW China. Water. 9: 622.
22.Krebs, C.J. 2013. Ecological Methodology. 2nd Edit. University of Columbia. 620p.
23.Law, R., Illian, J., Burslem, D.F.R.P., Gratzer, G., Gunatilleke, C.V.S., and Gunatilleke, I.A.U.N. 2009. Ecological information from spatial patterns of plants: insights from point process theory. J. of Ecology. 97: 616-628.
24.Ledo, A., Canellas, I., Barbeito, I., Gordo, F., Calama, R., and Gea, G. 2014. Species coexistence in a mixed Mediterranean pine forest: Spatio-temporal variability in trade-offs between facilitation and competition. Forest Ecology and  Management.322: 89-97.
25.Linares, J.C., Delgado-Huertas, A., Camarero, J.J., Merino, J., and Carreira, J.A. 2009. Competition and drought limit the response of water-use efficiency to rising atmospheric carbon dioxide in the Mediterranean fir Abies pinsapo. Oecologia. 161: 611-624.
26.Ludwig, J.A., and Reynolds, J.F. 1991. Interpreted by Li. Y.Z. Statistical ecology. Inner Mongolia University Press. Pp: 10-
27.Martinez, I., Taboada, F.G., Wiegand, T., and Obeso, J.R. 2013. Spatial patterns of seedling-adult associations in a temperate forest community. Forest Ecology and Management, 296: 74-80.
28.Maasoumi Babaarabi, M., Basiri, R., Moradi, M., and Kiani, B. 2018. Spatial pattern of Populus euphratica in pure and mixed stands of Maroon, Behbahan. J. of Plant Research (Iranian J. of Biology). 30: 4. 927-939. (In Persian)
29.Näther, W., and Wälder, K. 2007. Applying fuzzy measures for considering interaction effects in root dispersal models. Fuzzy Sets and Systems. 158: 572-582.
30.Ngo Bieng, M.A., Perot, T., de Coligny, F., and Goreaud, F. 2013. Spatial Pattern of Trees Influences Species Productivity in a Mature Oak–Pine Mixed Forest. European J. of Forest Research. 132: 5-6. 841-850.
31.Petritana, I.C., Marzanoc, R., Petritand, A.M., and Linguae, E. 2014. Overstory succession in a mixed Quercus petraea–Fagus sylvatica old growth forest revealed through the spatial pattern of competition and mortality. Forest Ecology and Management. 326: 9-17.
32.Safari, A., Shabanian, N., Heidari, R.H., Erfanifard, S.Y., and Pourreza, M. 2010. Spatial pattern of Manna Oak trees (Quercus brantii Lindl.) in Bayangan forests of Kermanshah. Iranian J. of Forest and Poplar Research. 18: 4. 596-608.
(In Persian)
33.Safari, A., Heidari, R.H., Shabanian, N., and Karimi, M. 2014. An investigation of spatial pattern in Pistacia atlantica Desf. stands by angular method in the Javanroud region of Kermanshah. Iranian J. of Forest and Poplar Research. 22: 2. 347-357. (In Persian)
34.Schomaker, M.E., Zarnoch, S.J., Bechtold, W.A., Latelle, D.J., Burkman, W.G., and Cox, S.M. 2007. Crown-Condition Classification: A Guide to Data Collection and Analysis, Southern Research Station 200 W.T. Weaver Blvd. Asheville, NC 28804.78.
35.Song, M., Hu, Q., Tian, Y., and Ouyang, H. 2012. Seasonal patterns of root and shoot interactions in an alpine meadow on the Tibetan Plateau. J. Plant Ecology. 5: 2. 182-190.
36.Thomas, F.M., Jeschke, M., Zhang, X., and Lang, P. 2017. Stand structure and productivity of Populus euphratica along a gradient of groundwater distances at the Tarim River (NW China). J. of Plant Ecology. 10: 5. 753-764.
37.Walder, K., and Walder, O. 2007. Analyzing interaction effects in forests using the mark correlation function. Forest@. 4: 4. 365-372.
38.Wiegand, T., and Moloney, K.A. 2014. Handbook of spatial point pattern analysis in ecology. Boca Raton, FL: CRC Press. 538p.
39.Yang, X.Z., Zhang, W.H., and He, Q.Y. 2019. Effects of intraspecific competition on growth, architecture, and biomass allocation of Quercus Liaotungensis. J. of Plant Interactions. 14: 1. 284-294.
40.Yılmaz, O.Y., Kavgacı, A., Sevgi, O., Örtel, E., Tecimen, H.B., Çobanoğlu, A., and Yeşil, İ. 2019. Scale-dependent intraspecific competition of Taurus cedar (Cedrus libani A. Rich.) saplings in Southern Turkey. J. of Ecology and Evolution. 9: 2. 1-11.
41.Zhang, D., Yin, L., and Pan, B. 2002. Biological and ecological characteristics of Tamarix L. and its effect on the ecological environment. Science in China Series D: Earth Sciences.45: 18-22.
42.Zobeiry, M. 2012. Forest inventory measurement of tree and forest. Tehran university press, 424p. (In Persian)