دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-108 
تولید و ارزیابی نانو سلولز باکتریایی با استفاده از باکتری استوباکتر زایلینیوم

صفحه 29-42

10.22069/jwfst.2018.14741.1735

سها زیدانلو؛ محمد هادی آریائی منفرد؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ الیاس افرا