اثر پلاسمای سرد بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نانوکاغذ تهیه شده از نانوفیبر سلولز و نانوفیبر کیتین

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی،,واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران

3 عضو هئیت علمی گروه علوم و تکنولوژی چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

4 آزمایشگاه نانو،گروه چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

چکیده

سابقه و هدف :در دو دهه اخیر، استقبال به استفاده از محصولات زیستی افزایش یافته است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات پلاسمای سرد بر خواص فیزیکی و مکانیکی نانوفیلم های تهیه شده از هیدروژل سلولز چوبی و باکتریایی و کیتین انجام شده است. بیوپلیمرهایی که از پلی‌ساکاریدها به دست می‌آیند به علت مزایایی که در محیط زیست دارند و تجزیه زیستی آن‌ها، به طور گسترده‌ای مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته اند. متصل گشته‌اند.
مواد و روش‌ها: نانوفیبرهای سلولز چوب سنتز مکانیکی(MCNF) به طور کلی به دلیل سازگاری زیستی، شکل پذیری،فراوانی در طبیعت، خواص ممانعتی عالی و هزینه کم به میزان فراوان مورد استفاده است. نانوفیبرهای سلولز باکتری (BCNF) یک پلیمر است که توسط میکروارگانیسم ها به وجود می‌آید. نانوسلولز باکتری خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی مخصوص خود را دارد. کیتین(ChNF) دومین پلیمر طبیعی بعد از سلولز است. کیتین دارای ظرفیت بالای تولید فیلم و خاصیت ضد میکروبی طبیعی دارد که آن را به ماده ای بالقوه برای بهبود ایده‌های جدید در زمینه ترکیبات ضد میکروبی، تبدیل کرده است. تیمار غیرحرارتی پلاسما(پلاسمای سرد)، یک روش مؤثر و گسترده برای اصلاح سطوح بسیاری از مواد است. در این مطالعه اثر پلاسمای سرد روی سه نوع نانوفیلم سلولز چوب سنتز مکانیکی، سلولز سنتز باکتری و کیتین را با 4 تیمار مختلف از پلاسمای سرد با زمان های در معرض قرار گرفتن 0، 3، 6 و 9 دقیقه مورد بررسی قرار گرفت. برای تولید فیلم‌ها از روش وکیوم فیلتراسیون استفاده می‌شود. خواص مورفولوژیکی نانوفیلم‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی تعیین می‌گردد. خواصی مثل ضخامت، وزن، دانسیته، ممانعت از نفوذ بخار آب، حلالیت در آب، رنگ سطحی فیلم ها، مقدار عبور نور و میزان شفافیت و خواص مکانیکی نانوفیلم ها نیز در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: عکس های میکروسکوپ الکترونی(SEM) ساختاری همگن و یکنواخت را در نانوفیلم سلولز باکتری نشان داد. سلولز باکتری با حذف ترکیبات و مولکول‌های با وزن مولکولی کم، تا حدی وزن نانوفیلم‌ها را کاهش می‌دهد. سلولز چوب سنتز مکانیکی دارای ساختار قوی تری نسبت به سایر نانوفیلم‌ها را دارا است، و برای پارگی بافت نیاز به نیروی بیشتری است. نانوفیلم کیتین دارای ساختار متخلخلی است در حالی که نانوفیلم‌های سلولز دارای ساختاری همگن و یکنواخت است. پلاسمای سرد باعث کاهش وزن، چگالی ، حلالیت در آب، انتقال نور و ... می‌شود. نانوفیلم های کیتین دارای حداکثر افزایش طول (63/0 میلی‌متر)، استرس قابل تحمل (99/50 مگاپاسکال)، مدول الاستیک و مقاومت در برابر کشش است. هنگامی که نانوفیلم به مدت زمان طولانی در معرض پلاسمای سرد قرار گیرد، مدول الاستیسیته آن به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
نتیجه گیری: اعمال تیمار پلاسمای سرد اتمسفری منجر به افزایش مقاومت به نفوذ بخار آب و تولید ترکیبات قطبی می‌شود و همچنین باعث به وجود آمدن اتصالات عرضی در سطح فیلم می‌شود. در کل اعمال پلاسمای سرد باعث بهبود بسیاری از پارامترهای نانوفیلم می-شود ولی برخی دیگر را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of cold plasma on the physical and mechanical properties of nanopapers prepared with cellulose and chitin nanofibers

نویسندگان [English]

  • Hesamoddin Jannat amani 1
  • Ali Motamedzadegan 2
  • Mohammad Farsi 3
  • Hossein Yousefi 4
1 Department of Food Science and Technology management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 b) Department of Food Science and Technology, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Department of Wood and Paper Science and Technology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Mazandaran, Iran
4 Laboratory of Sustainable Nanomaterials, Department of Wood Engineering and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 4913815739 Gorgan, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: The last two decades witnessed more interest for using bio-based products. This study was aimed at studying and comparing the effects of cold plasma on the physical and mechanical properties of nano-films prepared from wood-driven and bacterial cellulose nano-fiber hydrogels. Biopolymers of polysaccharides have been widely evaluated due to their advantages in eco-friendliness and biodegradability.
Materials and methods: Cellulose-based materials are generally utilized as a result of their biocompatibility, edibility, plenitude in nature, excellent barrier properties and low cost. Bacterial Cellulose Nano-fiber (BCNF), a biopolymer combined by microorganisms. BCNF has special physical, mechanical, and chemical properties. Chitin, the second amplest normal polymer after cellulose. The great capacity of film framing and natural antimicrobial movement of chitin makes its potential promising for improving the most up to date antimicrobial bundling ideas. Non-thermal plasma treatment is an effective and broadly utilized method for fitting the surface of materials' wide assortment. The effect of cold plasma on the properties of films prepared from wood driven and bacterial cellulose nano-fibers as well as chitin nano-fiber hydrogels has been evaluated in this study. The different mentioned nano-films were exposed to cold plasma at four-time levels of 0, 3, 6 and 9 minutes. Nano-films product with vacuum filtration method. Morphologic properties of nano-films studied with Scanning electron microscope. In this study nano-films properties consist of thickness, weight, density, water vapor permeability (WVP), water solubility, nano-films surface color, light transmission and transparency, films mechanical properties were measured.
Results: SEM photography showed the homogeneous and uniform structure of bacterial cellulose. Plasma treatment removes loosely bound low molecular weight fragments. Wood cellulose had the strongest structure compared to other nano-films, and it needed a higher peak force for the breakdown. Chitin nano-films had the porous structure. Cold plasma decreased weight, density, solubility, light transmission and etc. of films but it increased their water content. Chitin nano-films had a higher extension (0.63mm), tolerable stress (50.99MPa), elongation (2.12%), elastic modulus and tensile strength. When nano-films were exposed to the cold plasma for a long time, their elastic modulus was decreased considerably. Using mechanical and bacterial synthesized cellulose, Nano-films had the highest and lowest TS mean, respectively. Nano-films without exposure to cold plasma had the highest TS means. When nano-films were exposed to cold plasma, their TS values were decreased.
Conclusion: Atmospheric cold plasma treatment resulted in enhanced water vapor hindrance and mechanical properties films appropriate to the polar group and crosslinking site organization on the film's surface and besides increase surface roughness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Mechanically isolated cellulose nanofibers"
  • "bacterial cellulose nanofibers"
  • "chitin nanofibers"
  • "nanopaper"
  • "cold plasma "
1.Bigan, M., and Mutel, B. 2018.
Cold remote plasma modification of wood: Optimization process using experimental design. Applied Surface Science. 453: 423-435.
2.Bozel, J.J., and Patel, M.K. 2006. Feedstocks for the future, chemicals and materials. Renewables for the production of chemicals and materials. American Chemical Society Symposium Series 921, Washington, DC.
3.Brinchi, L., Cotana, F., Fortunati, E.,
and Kenny, J.M. 2013. Production of nanocrystalline cellulose from lignocellulosic biomass: Technology and applications. Carbohydrate Polymers. 94: 154-169.
4.Davarpanah, Z., Keramat, J., Hamdami, N., Shahedi, M., and Behzad, T.
2015. Mechanical, barrier and thermal properties of zein, montmorillonite nanocomposite. J. of Agricultural Engineering Research. 16: 3. 79-92.
5.De Moura, M.R., Lorevice, M.V., Mattoso, L.H., and Zucolotto, V. 2011. Highly stable, edible cellulose films incorporating chitosan nanoparticles. J. of Food Science. 76: 2. 25-9.
6.Dogan, N., and Mchugh, T. 2007. Effects of microcrystalline cellulose on functional properties of hydroxy propyl methyl cellulose microcomposite films. J. of Food Science. 72: 1. 16-22.
7.Dong, S., Guo, P., Chen, Y., Chen, G., Ji, H., Ran, Y., Li, S., and Chen, Y. 2018. Surface modification via atmospheric cold plasma (ACP): Improved functional properties and characterization of zein film. Industrial Crops and Products.
115: 124-133.
8.Habibi, Y., Lucia, L.A., and Rojas, O.J. 2010. Cellulose nanocrystals: chemistry, self assembly and applications. Chemical Reviews. 110: 6. 3479-3500.
9.Honarvar, Z., Farhoodi, M., Rezakhani, M., Mohammadi, A., Shokri, B., Ferdowsi, R., and Shojaee-Aliabadi, S. 2017. Application of cold plasma to develop carboxymethyl cellulose-coated polypropylene films containing essential oil. Carbohydrate polymers. 176: 15. 1-10.
10.Hosseini, S.H., Rezaei, M., Zandi,
M. and Farahmandghavi, F. 2015. Fabrication of bio nanocomposite films based on fish gelatin reinforced with chitosan nanoparticles. Food Hydrocolloids. 44: 172-182.
11.Hubbe, M.A., Rojas, O.J., Lucia, L.A. and Sain, M. 2008. Cellulosic nanocomposites: a review. Bioresource Technology. 3: 929-980.
12.Jafari, H., Pirouzifard, M.Kh., Alizadeh Khaledabad, M., and Almasi, H.
2016. Effect of chitin nanofiber on
the morphological and physicalproperties of chitosan/ silver nanoparticle bionanocomposite films. International J. of Biological Macromolecules. 92: 461-466.
13.Kanmani, P., Aravind, J., Kamaraj, M., Sureshbabu, P., and Karthikeyan, S. 2017. Environmental applications of chitosan and cellulosic biopolymers:
A comprehensive outlook. Bioresource Technology. 242: 295-303.
14.Karam, L., Casetta, M., Chihib, N.E., Bentiss, F., Maschke, U., and Jama, C. 2016. Optimization of cold nitrogen plasma surface modification process for setting up antimicrobial low density polyethylene films. J. of the Taiwan Institute of Chemical Engineers.
64: 299-305.
15.Kaya, M., Salaberria, A.M., Mujtaba, M., Labidi, J., Baran, T., Mulercikas, P., and Dumane, F. 2017. An inclusive physicochemical comparison of natural and syntheticchitin films. International
J. of Biological Macromolecules.
106: 1062-1070.
16.Klemm, D., Heublein, B., Fink, H.P., and Bohn, A. 2005. Cellulose: fascinating biopolymer and sustainable raw material. J. of Polymer Science.
44: 22. 3358-3393.
17.Kumar, A.P., and Singh, R.P. 2008. Biocomposites of cellulose reinforced starch: improvement of properties by photo-induced cross linking. Bioresource Technology. 99: 18. 8803-8809.
18.Lu, Z., Fan, L., Zheng, H., Lu, Q., Liao, Y., and Huang, B. 2013. Preparation, characterization and optimization of nanocellulose whiskers by simultaneously ultrasonic wave and microwave assisted. Bioresource Technology. 146: 82-88.
19.Ma, X., Wang, R.M., Guan, F.M.,
and Wang, T.F. 2010. Artificial dura mater made from bacterial cellulose
and polyvinyl alcohol CN Patent ZL200710015537.
20.Nie, S., Wang, S., Qin, C., Yao, S., Ebonka, J.F., and Song, X. 2015. Removal of hexenuronic acid by xylanase to reduce absorbable organic halides formation in chlorine dioxide bleaching of bagasse pulp. Bioresource Technology. 196: 413-417.
 21.Nie, S., Liu, X., Wu, Z., Zhan, L.,
Yin, G., and Yao, S. 2014. Kinetics study of oxidation of the lignin model compounds by chlorine dioxide. Chemical Engineering J. 241: 1. 410-417.
22.Nie, S., Zhang, K., Lin, X., Zhang,
Ch., Yan, D., Liang, H., and Wang,
Sh. 2018. Enzymatic pretreatment
for the improvement of dispersion and film properties of cellulose nanofibrils. Carbohydrate Polymers. 181: 1136-1142.
23.Pankaj, S.K., Bueno-Ferrer, C., Misra, N.N., O’Neill, L., Tiwari, B.K., Bourke, P., and Cullen, P.J. 2015. Characterization of dielectric barrier discharge atmospheric air cold plasma treated gelatin films. Food Packaging and Shelf Life. 6: 61-67.
24.Pappu, A., Patil, V., Jain, S., Mahindrakar, A., Haque, R., and Thakur, V.K. 2015. Advances in industrial prospective of cellulosic macromolecules enriched banana biofibre resources:
a review. International J. of Biological Macromolecules. 79: 449-458.
25.Penttila, P.A., Varnai, A., Pere, J., Tammelin, T., Salmen, L., and Siika-aho, M. 2013. Xylan as limiting factor in enzymatic hydrolysis of nanocellulose. Bioresource Technology. 129: 135-141.
26.Ramkumar, M.C., Pandiyaraj, K.N., ArunKumar, A., Padmanabhan, P.V.A., UdayKumar, S., Gopinath, P., Bendavid, A., Cools, P., Geyter, N.De., Morent, R., and Deshmukh, R.R. 2018. Evaluation of mechanism of cold atmospheric pressure plasma assisted polymerization of acrylic acid on low density polyethylene (LDPE) film surfaces: Influence of various gaseous plasma pretreatment. Applied Surface Science. 439: 991-998.
27.Raquez, J.M., Deléglise, M., Lacrampe, M.F., and Krawczak, P. 2010. Thermosetting (bio) materials derived from renewable resources: a critical review. Progress in Polymer Science. 35: 4. 487-509.
28.Romani, V.P., Olsen, B., Collares, M. P., Oliveira, J.R.M., Hernández, C.P., and Martins, V.G. 2018. Improvement of fish protein films properties for food packaging through glow discharge plasma application. Food Hydrocolloids. 87: 970-976.
29.Saska, S., Barud, H.S., Gaspar, A.M.M., Marchetto, R., Ribeiro, S.J.L. and Messaddeq, Y. 2011. Bacterial cellulose- hydroxyapatite nanocomposites for
bone regeneration. International J. of Biomaterials. 2011: 1-8.
30.Song, X., Jiang, Y., Rong, X., Wei, W., Wang, S., and Nie, S. 2016. Surface characterization and chemical analysis of bamboo substrates pretreated by alkali hydrogen peroxide. Bioresource Technology. 216: 1098-1101.
31.Teixeira, E.M., Pasquini, D., Curvelo, A.S.S., Corradini, E., Belgacem,
M.N., and Dufresne, A. 2009.
Cassava bagasse cellulose nanofibrils reinforced thermoplastic cassava starch. Carbohydrate Polymers. 78: 422-31.
32.Wu, J., Sun, X., Guo, X., Ge, S., and Zhang, Q. 2017. Physicochemical properties, antimicrobial activity and oil release of fish gelatin films incorporated with cinnamon essential oil. Aquaculture and Fisheries Management. 2: 4. 185-192.
33.Yuan, F., Zhang, J., Jiang, A., Lu, W., Wang, Y., Geng, H., Wang, J., and Qin, M. 2015, Fabrication of cellulose self-assemblies and high-strength ordered cellulose films. Carbohydrate Polymers. 117: 414-420.
34.Yousefi, H., Azad, S., Mashkour, M., and Khazaeian, A. 2018. Cellulose nanofiber board. Carbohydrate polymers. 187: 133-139.
35.Yousefi, H., Azari, V., and Khazaeian, A. 2018. Direct mechanical production of wood nanofibers from raw wood micro particles with no chemical treatment. Industrial crops and products. 115: 26-31.