نویسنده = علی بیات‌کشکولی
بررسی وضعیت تولید، اشتغال و تجارت در صنعت چوب ایران

دوره 24، شماره 3، آذر 1396، صفحه 143-159

10.22069/jwfst.2017.12663.1658

علی بیات کشکولی؛ منیژه مهماندوست


بررسی اثرات متقابل شاخص‌های تجاری چوب و محصولات چوبی

دوره 22، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 147-166

علی بیات کشکولی؛ علیرضا کیخا؛ علی رفیقی