بررسی وضعیت تولید، اشتغال و تجارت در صنعت چوب ایران

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 زابل ، دانشگاه زابل ، دانشکده منابع طبیعی ، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

چکیده

سابقه و هدف: بخش صنعت چوب مشاغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌کند و با ایجاد ارزش افزوده نیاز داخل را برطرف و می-تواند تراز تجاری را مثبت ‌کند. صنعت چوب باعث ارزش افزوده منابع غیر چوبی مانند پلاستیک، شیشه و مواد ساختمانی نیز می‌شود و یک منبع درآمدزای ریالی و ارزی برای کشور حتی بدون اتکاء به منابع جنگلی داخلی می‌باشد. شرایط موجود بخش صنعت چوب با بررسی کمی وضعیت واردات، تولید و اشتعال، صادرات و تراز تجاری فرآورده‌های چوبی مشخص می‌شود.
مواد و روش‌ها: روش شناسی تحقیق تحلیلی و توصیفی بوده و با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده میزان اشتغال و تولید و از طرف دیگر تعرفه‌ها و تجارت انواع فرآورده های چوبی بررسی خواهد شد. اطلاعات اولیه به صورت کتابخانه‌ای، پایگاه‌های داده‌ای و مصاحبه با نمونه گیری خوشه‌ای برای بنگاه‌های هر بخش صنعت چوب جمع‌آوری شد و سپس مقدار کمی تولید، اشتغال و تجارت برای هر گروه محصول، استان و ایران محاسبه گردید.
یافته‌ها: یافته های تحقیق نشان می‌دهد که در حال حاضر تعداد نفرات مشغول به کار در صنعت چوب معادل 100513نفر در 4204 بنگاه اقتصادی می‌باشد و بخش مبلمان با 59026 نفر در 2197 بنگاه اقتصادی بیش از نیمی از کل اشتغال این صنعت را در اختیار دارد و در سایر بخش‌ها 41487 نفر در 2007 کارگاه یا کارخانه مشغول به کار می‌باشند. از این تعداد در بخش درب چند سازه چوبی معادل 16385 نفر در 685 کارگاه یا کارخانه و در نهایت در بخش روکش کردن اوراق فشرده چوبی 6358 نفر در 250 کارگاه یا کارخانه مشغول به فعالیت می-باشند. استانهای گیلان، تهران، مازندران، آذربایجان غربی و خراسان رضوی بیشترین تعداد کارگاه یا کارخانه و نفرات مشغول به کار در صنعت چوب را دارند. در این میان استان گیلان با 18030 نفر در 835 کارگاه یا کارخانه بیشترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده است. هرچند صنعت مبلمان بخش قابل توجهی از اشتغال در صنایع چوب را به خود اختصاص داده است؛ اما دارای تراز بازرگانی منفی می باشد. البته زیربخش‌هایی از مبلمان سازی که وابسته به فنون بومی است (خاتم و منبت کاری) بدلیل ارزآوری دارای تراز بازرگانی مثبت می‌باشند. بخش صنایع مبلمان با میانگین تعداد 27 نفر شاغل در هر بنگاه در زمره صنایع کوچک طبقه بندی می‌شوند. صنعت پارکت دارای ظرفیت قابل توجهی در توسعه اشتغال صنایع چوب می باشد. در حال حاضر تنها 7/0 درصد از بازار مصرف پارکت به تولید داخلی اختصاص داشته و باقی نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌گردد.
نتیجه‌گیری: دولت با تعرفه واردات مناسب، ممنوعیت صادرات مواد خام و صادرات بخشی از مصنوعات با تعرفه تشویقی، از ایجاد ارزش افزوده و اشتغال حمایت کرده است، ولی تراز تجاری اکثر بخش‌های صنعت چوب منفی است. افزایش کشورهای دارنده تعرفه ترجیهی و محصولات بومی باعث گسترش بازارهای کارآمد برای ایران خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of production, employment and trade in wood industry of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali BayatKashkyli 1
  • Manijeh Mehmandoost 2
2 paper and wood technology and sciences department, natural resources faculty, university of Zabol
چکیده [English]

Background and objectives: Wood industry creates the direct and indirect jobs, and has an added value, also requirements of Iran can be eliminated and then the trade balance is positive. The wood industry performed added value to other materials such as plastic, glasses and building materials, and also, wood products have revenues to Rial and foreign currency even without reliance on forest resources. The import, production and employment, exports and trade balance reflects the status of wood industry.
Materials and methods: The methodology of the research was analytical and descriptive, and the number of employments and productions values and also, tariffs and trade of various wood products were investigated by using the published data. Basic information is gained through library research, databases and interviews with entrepreneurs based on cluster sampling, and then quantity values of products, employment and trade calculated for each manufacturing section, province and Iran.
Results: The results of the research is showe that employments quantity of wood industry is 100513 man in 4204 firm, and furniture section has a 59026 man in 2197 firm that more than half of total employment in this industry, and the employments quantity of other sections are 41487 man in 2007 firm. In there, sections of composites doors and veneered panels have 16385 man in 685 firm and 6358 man in 250 firm, respectively. Provinces of Gilan, Tehran, Mazandaran, West Azarbaijan and Khorasan Razavi have the most employment and firm in this industry. The most of employment rate is performed at province of Gilan with 18030 man in 835 firm. Often, furniture sections of wood industry have a negative trade balance. But, some of furniture subsections are related to local technology such as inlay and woodcarving have a revenues and positive trade balance. The section of furniture with 27 man in each firm is relatively small. Production of wooden flooring has a employment rate in wood industry, only but 0.7 percent of the internal demand is produced in within country and other demend values imported.
Conclusion: The government performed the proper import duty, a ban on exports of raw materials, the products exports with persuasive duties. In this way, wood industry has supported to creation of added value and employment, but the trade balance is negative in the most parts of the wood industry. The endemic productions and adding countries with Preferential Tariff will develop the efficient markets for Iran. The government performed the proper import duty, a ban on exports of raw materials, the products exports with persuasive duties. In this way, wood industry has supported to creation of added value and employment, but the trade balance is negative in the most parts of the wood industry. The endemic productions and adding countries with Preferential Tariff will develop the efficient markets for Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Product
  • Trade balance
  • Wood industry
1.Bayatkashkoli, A. 2014. Effect of subsidy reform on the workshops and store of wood
Products. Journal of natural resources of Iran. 67: 1. 157-171. (In Persian)
2.Bayatkashkoli, A., Amire, S., Soltani, A., Faezipour, M., and Dosthosyne, K. 2007.
Assessment internal trade of Iranian poplar timber. Journal of natural resources of Iran. 60:
4. 1397-1416. (In Persian)
3.Bayatkashkoli, A., Rafighi, A., Azizi, M., and Faezipour, M. 2010. Marketing and market of
wood and paper products. Tehran, Jahad Daneshgahe Press, 357p. (In Persian)
4.Center for Tehran tradein Industries and Mines and Agriculture, 2016. Statistics data of
imports and exports related to Islamic Republic of Iran. http://www.tccim.irt.
5.Keshavarz Hadad, Gh. 2004. Assess the potential of job creation in various sectors of the
economy of Iran. Iranian Journal of Economic Research., 18: 39-56. (In Persian)
6.Klein, D., Kies, U., and Schulte, A. 2009. Regional employment trends of wood-based
industries in Germany's forest cluster: a comparative shift-share analysis in post reunification
development. Eur. J. For. Res., 128: 205–219.
7.Ministary of industry, mine and trade, 2016. Statistical yearbook of industry. Library of
industry ministry, Tehran, Iran.
8.Organization of trade development of Iran, 2016. Statute of export and import. Jap and Nashr
Press.
9.Rosenkranz, L., Seintsch, B., and Dieter M. 2015. Decomposition analysis of changes in value
added. A case study of the sawmilling and wood processing industry in Germany. Forest
Policy and Economics. 54: 36–50.
10.Safave, B. 2004. Investigate the potential of job creation in the industry sector of Iran.
Iranian Journal of Economic Research, 19: 143-167. (In Persian)
11.Sujova, A. 2015. Influence of the economic crisis in 2008 on the performance of companies
in wood-processing Industry. Procedia Economics and Finance. 34: 581– 586.
12.The Islamic Republic of Iran customs administration, 2015-2016. Statistical yearbook of
commerce. Bureau of Statistics.
13.Zeyae Begdeli, M. 2003. Barriers to sustainable employment and solutions. Economics
research. 3: 2 serial 3. 113-130. (In Persian)