نویسنده = مشکور، مهدی
تعداد مقالات: 8
1. ساخت و ارزیابی ویژگیهای فیزیکی-مکانیکی نانوکامپوزیت کاغذ سلولزی-مغناطیسی/رزین اپوکسی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 93-108

10.22069/jwfst.2020.17421.1842

مهدی مشکور؛ آسیه گلدوست جویباری؛ تقی طبرسا؛ حسین یوسفی


2. مقایسه خواص نانوکاغذ تهیه شده از نانوالیاف سلولز و نانوالیاف کیتین

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 61-72

10.22069/jwfst.2018.15021.1747

صدیقه ایزی؛ حسین یوسفی؛ مهدی مشکور؛ داوود رسولی


3. فوم نانوبیوکامپوزیت نشاسته ترموپلاستیک/نانوالیاف سلولز: بررسی خصوصیات مکانیکی و گرمایی

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 61-74

10.22069/jwfst.2018.4093

تقی طبرسا؛ عباس قنبری؛ علیرضا شاکری؛ علیرضا عشوری؛ مهدی مشکور


5. بررسی خواص دای الکتریک نانوبیو کامپوزیت سلولزباکتریایی-رزین ترموست

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 157-170

10.22069/jwfst.2017.12328.1643

سمیه شیخ نظری؛ تقی طبرسا؛ مهدی مشکور؛ ابوالقاسم خزاعیان


6. استفاده از آردچوب در ساخت سرامیک متخلخل جاذب فلز سنگین کادمیوم از محلول های آبی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 289-308

10.22069/jwfst.2016.3182

مریم آقابابایی کمشه چه؛ مهدی مشکور؛ حسن رضایی؛ حسین یوسفی


8. تخته نانوسلولز: مطالعه عملکرد پیش پرس سرد و خواص فیزیکی تخته

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 281-302

10.22069/jwfst.2016.3111

صونا آزاد؛ حسین یوسفی؛ مهدی مشکور؛ ابولقاسم خزاعیان