نویسنده = رفیقی، علی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی اثر برخی از مشخصه‌های موثر بر میزان مصرف انرژی در خردکن استوانهای

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-15

10.22069/jwfst.2019.15729.1773

محمد آقاخانی؛ ابوالقاسم خزاعیان؛ علی رفیقی؛ فریدر شولز