نویسنده = پیام نور، وحیده
تعداد مقالات: 9
1. بررسی اثر تنش شوری و کود معدنی هربان بر صفات مورفولوژیکی زیتون‌تلخ (Melia azedarach L)

دوره 28، شماره 1، بهار 1400، صفحه 21-36

10.22069/jwfst.2021.18336.1887

همایون محمدی؛ وحیده پیام نور؛ جمیله نظری؛ صادق آتشی


2. بررسی برخی صفات کمی و کیفی برگ در گونه ها و هیبریدهای بین گونه ای گردو واقع در کمال شهر کرج

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-30

10.22069/jwfst.2019.12362.1644

مریم مسی وند؛ وحیده پیام نور؛ داراب حسنی؛ محمد جعفرآقایی؛ جهانگیر محمدی


3. اثر میزبان‌های مختلف بر تغییرات متابولیت‌های ثانویه دارواش (Viscum album)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 19-32

10.22069/jwfst.2018.14432.1723

وحیده پیام نور؛ حلیمه امیریان؛ فرزانه رزمجو


5. تیپ‌های مختلف روزنه برگ توس (Betula spp.) در جنگل‌های شمال کشور

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 55-74

امیر کردعلیوند؛ وحیده پیام نور؛ علی ستاریان؛ جهانگیر محمدی


6. بررسی سطوح پلوئیدی در گونهها و هیبریدهای بین گونهای گردو با روش فلوسیتومتری

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 183-194

مریم مسی مند؛ وحیده پیام نور؛ داراب حسنی؛ محمد جعفر آقایی


7. ارزیابی مقاومت سه گونه اکالیپتوس (E. camaldulensis، E. microtheca ، E.saligna) در مراحل اولیه رشد تحت تنش نمک کلرید کلسیم در شرایط آزمایشگاه

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 169-184

وحیده پیام نور؛ سامره هاشمی؛ علیرضا علی عرب؛ راضیه جعفری حاجتی


8. ارزیابی مقاومت به شوری سه گونه اکالیپتوس در مراحل اولیه رشد

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 59-75

سیده سامره هاشمی؛ وحیده پیام نور؛ علیرضا علی عرب؛ علی جعفری مفیدابادی


9. باززایی مستقیم توس Betula litwinowii از طریق کشت درون شیشه‌ای ریزنمونه تک‌گره

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 183-192

جمیله نظری؛ وحیده پیام نور؛ مهدی علیزاده؛ کمال قاسمی بزدی