دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-170 
5. بررسی ریشه‌زائی دورگ های بین گونه‌ای صنوبر (Populus alba x P. euphratica) از طریق کشت مریستم

صفحه 49-58

حسین میرزایی ندوشن؛ صدف خسروان؛ عباس قمری زارع؛ محمد علی ابراهیمی


6. ارزیابی وضعیت فرسایش خاک در حوزه آبخیز چهل‌چای، استان گلستان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای SPOT5

صفحه 73-86

سیدهاشم موسوی نژاد؛ هاشم حبشی؛ فرشاد کیانی؛ شعبان شتایی جویباری؛ امید عبدی


7. بررسی ویژگی‌های فیزیکی، نوری و بیولوژیکی کاغذ اسکناس ضد‌باکتری حاوی نانونقره

صفحه 87-102

امید یزدانی آقمشهدی؛ قاسم اسدپور؛ اسماعیل رسولی گرما رودی؛ رضا ایمانی


9. بهبود کیفیت سطح تخته خرده چوب برای پوشش نهایی

صفحه 115-128

سیده زهرا حسینی؛ علی اکبر عنایتی؛ ویکتور ولادیمیروویچ واسیلییو


10. تولید و ارزیابی نانو کاغذ از لینتر پنبه به روش انحلال جزئی

صفحه 129-142

سید علی ناصحی؛ سید مجید ذبیح زاده؛ حسین یوسفی؛ حسین کرمانیان


11. تاثیر به کارگیری زئولیت سنتزی 4َA به عنوان رنگدانه روی ویژگی های فیزیکی کاغذ

صفحه 143-156

سیدمحمد حسینی؛ احمد سراییان؛ علی قااسمیان؛ محمد رضا دهقانی


12. بررسی خواص دای الکتریک نانوبیو کامپوزیت سلولزباکتریایی-رزین ترموست

صفحه 157-170

سمیه شیخ نظری؛ تقی طبرسا؛ مهدی مشکور؛ ابوالقاسم خزاعیان