دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، زمستان 1396 
3. پالایش زیستی باگاس و مغز آن به روش پیرولیز سریع

صفحه 27-40

پیام قربان نژاد؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ علی قاسمیان؛ پاول د ویلد؛ هیرو جان هیرس


4. اثر تیمارحرارتی با روغن کلزا بر روی کیفیت سطح چوب صنوبر دلتوئیدس

صفحه 41-55

فرید لطفی؛ محمد رضا ماستری فراهانی؛ ابوالقاسم خزائیان


11. ارزیابی مزیت و شکاف تکنولوژیکی مدیریت پایدار جنگل

صفحه 147-167

حمید خزایی؛ رحیم ملک نیا؛ سید سپهر قاضی نوری