بررسی ویژگی‌های فیزیکی، نوری و بیولوژیکی کاغذ اسکناس ضد‌باکتری حاوی نانونقره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند بانک مرکزی ایران

2 استاد یار دانشگاه ساری

3 استاد یار دانشگاه شهید بهشتی

4 دانش آموخته مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران،

چکیده

سابقه و هدف: هدف از این تحقیق تولید کاغذ اسکناس ضد باکتری با استفاده از نانو ذرات نقره می‌باشد. اسکناس از گذشته جزء لاینفک مبادلات تجاری بوده است. در ایران حدود هشت میلیارد برگ اسکناس وجود دارد که در یک دوره 5 ساله در چرخش است این حجم زیاد اسکناس و دست به دست شدن متوالی آن، باعث انتقال‌ عوامل بیماری‌زای زیادی می‌گردد، ‌به طوریکه طبق تحقیقات علمی ثابت شده اسکناس قطعا" آلوده است ‌و باید آن را یک خطر بالقوه در جامعه دانست. در خصوص ضد باکتری کردن کاغذ، تحقیقی بر روی دو نوع ماده کیتوزان و نانو ذرات نقره جهت تولید کاغذ ماسک انجام و نانو ذرات نقره را به عنوان بار منفی و ذرات کیتوزان را به عنوان بار مثبت به صورت لایه‌ای(LbL ) روی الیاف نشاندند. بررسی‌ها نشان داد با افزایش تعداد لایه‌ها، خاصیت ضد باکتری کاغذ نیز افزایش می‌یابد.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق جهت تولید کاغذ اسکناس ضد باکتری از خمیرکاغذ آزمایشگاهی حاصل از الیاف پنبه داخلی استفاده شد. برای تهیه خمیرکاغذ فوق الذکر، الیاف پنبه با کمک دستگاه دفیبراتور آزمایشگاهی به درجه روانی اولیه حدود oSR 12رسانیده شد. سپس خمیرکاغذ حاصله با استفاده از پروکسید هیدروژن با شرایط دمایی 120 درجه سانتی گراد و pH حدود11 در مدت 120 دقیقه رنگبری گردیده و پس از پالایش آن تا درجه روانی oSR34، به منظور افزودن مواد افزودنی به درصد خشکی %1/3 و pH خنثی رسانیده شد. ماده ضد باکتری نانو نقره با مقادیر مصرف 25، 50، 75 و 100 ppm، بر اساس وزن خشک خمیر، به همراه میزان 3/0 درصد پلی آکریل آمید کاتیونی (C-PAM) به عنوان کمک نگهدارنده استفاده گردید. پس از آن از خمیرهای فوق الذکر، کاغذهای دست ساز استاندارد 90 گرمی ساخته شده و از نظر خصوصیات فیزیکی و نوری با کاغذ دست ساز نمونه شاهد مقایسه شد. برای آزمون بیولوژیکی کاغذها از روش اندازه گیری هاله عدم رشد دو باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشیرشیاکلی به عنوان دو باکتری شاخص در آزمون های بیولوژیکی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد با افزایش سطح نانو نقره میزان خاکستر، صافی سطح و ماتی کاغذ افزایش و روشنی آن کاهش یافته و در مقابل درآزمون موم کنی و حجیمی بی تاثیر بوده است. در خصوص آزمون بیولوژیکی، نتایج نشان داد با مصرف بیشتر نانو نقره خصوصیات ضد باکتری کاغذ و هاله عدم رشد بیشتر می‌گردد.
نتیجه گیری: با در نظر گرفتن کلیه نتایج میزان مصرف ppm 25 به عنوان میزان مصرف بهینه تعیین گردید. در میزان مصرفppm 25 فاکتورهای فیزیکی کاغذ و شرایط نوری بسیار نزدیک به کاغذ شاهد می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of physical, optical and biological properties of antibacterial bank-note paper including Nano-silver

نویسنده [English]

  • omid yazdani aghmashhadi 1
چکیده [English]

Background and objectives: The purpose of this research is production of antibacterial banknote paper using silver nanoparticles. Bank-notes have been a part of commercial exchanges from the past. There are about 8 billion Bank-note leaves in Iran that have been in circulation in a 5-year period. This amount of Bank-notes and the frequency with which they are touched can promote transmission of many pathogenic factors, especially bacteria. Based on scientific research results, Bank-notes are seriously contaminated and must be considered a potential danger to society. In the field of antibacterial paper, an investigation was performed on two materials, chitosan and Nanosilver particles to produce filter paper and Nanosilver and chitosan particles were applied as negatively and positively charged layers over the fibers (LBL), respectively. It was found that with increasing numbers of the layers, there were increases antibacterial properties.

Materials and methods:In this study, Laboratory pulp made from Iranian cotton fiber, were used to produce antibacterial bank-note paper. To prepare above mentioned pulp, its freeness was received to 12 oSR by laboratory Defibrator. Then, obtained pulp was bleached by H2O2 in 120 oC, pH=11, 120min. and after refining to 34 oSR, were adjusted 3.1% consistency and neutral pH to adding additives. Antibacterial Nano-silver with amounts of 25, 50, 75 and 100 ppm as antibacterial material and 0.3% Cationic-Polyacrylamid (C-PAM) as retention aids were used as additives. Then, standard handsheets 90 g/m2 were made from above pulps and compared to reference handsheets in pHysical and optical properties. For biological test of papers, bacterial inhibition measurment of S.Aureus and E.Coli as to indicator bacteria in biological tests was used.
Results: Results showed that increasing in nano-silver consumption was led to increasing in ash content, smoothness and opacity of paper; lacking in brightness and had no effect in wax test and bulk of paper. Biological test results showed that by increasing in nano-silver consumption, antibacterial properties of paper and consequently bacterial inhibition area were increased
.
Conclusion: According to all results, 25 ppm of nano-silver consumption was determined as optimized treatment. In this consumption level of nanosilver, pHysical and optical properties of paper are very similar to control samples with accepted antibacterial properties. By adding of low levels of Nanosilver in pulp suspension and then applying supplemental refining of the fiber furnish, both antibacterial and mechanical properties of Bank-note paper likely will be increased

Keywords: nano silver, anti-bacterial paper, cationic polyacrylamide, bank-note paper, inhibition zone

کلیدواژه‌ها [English]

  • nano silver
  • anti-bacterial paper
  • Cationic Polyacrylamide
  • bank-note paper
  • inhibition zone
1.Sohili, K., Fatahi, S.H., and Jeyhonipour, M. 2013. Influence the flow of electronic money on
volume of currency in circulation. Quarterly economic research. 14: 1.79-114. (In Persian)
2.El-Dars, FM., and Hassan, WM. 2005. A preliminary bacterial study of Egyptian paper
money. Int. J. Environ. Health. Res. 15: 3. 235-239.
3.Pope, T.W., Ender, P.T., WoelkKorroscil, M.A., and Korocil, T.M. 2002. Bacterial
contamination of paper currency, south med. J. 95: 12.1408-1410.
4.Abrams, B.L., and Waterman, N.G. 1972. Dirty money. Associ. 219.1202-1203.
5.Rokohy, F., Rizvi, S.H., and Hashmi, S.J. 2014. Study of fungal contamination of banknotes
dermatopHytosis. Journal of Medical Microbiologycurrency. 7: 4. 46-43.
6.Siddiqui, B., Shojayy Arani, A., Mozaffari, N.A., and Tahery, A. 2007. Paper bills variety of
bacterial infections. J. Work and Health. 3: 1. 19-22.
7.Khin, O., and pHya, T. 1989. Contamination of currency notes with enteric bacterial
pathogens. J. Diarrhoeal Disres. 7: 3-4.92-94.
8.Kluytmans, J., Van Belkum, A., and Verbrugh, H. 1997. Nasal carriage of Staphylococcus
aureus: epidemiology, underlying mechanisms, and associated risks. Clin. Microbiol. Rev.
10: 3.505–520.
9.Battistuzzi, F.U., Feijao, A., and Hedges, S.B. 2004. A genomic timescale of prokaryote
evolution: insights into the origin of methanogens, phototropHy, and the colonization of
land. BMC Evol. Biol. 4: 5. 44-53.
10.Stoimenov, R.L., Klineger, G.L., Marchin, S., and Klabunde, K.J. 2002. Metal oxide nano
pareticles as bactericidal agent’s langmuir. 18: 6679-6688.
11.Green, F., and Arango, R.A. 2007. Wood protection by commercial silver formulations
against eastem subterranean termites, paper prepared for the 38th annual meeting jackson lake
lodge, wyoming, usa, 20-24 may, irg secretariat, (http://www.irg-wp.com).
12.Kelasen, H.J. 2000. A historical review of the use of silver in the treatment of burns: part I.
early uses. Burns, 30: 1-9.
13.Imani, R., Talaiepour, M., Dutta, J., Ghobadinezhad, M., Hemmasi, A., and Nazhad, M.
2011. Antibacterial filter paper, J. Bioresources. 6: 1.891-900.
14.Nagsh, N., Safari, M., and Haj Mehrabi, P. 2012. Study effect of silver nanoparticles on the
growth of E. coli bacteria. J. the Medical University qom. 6: 2. 68-65. (In Persian)
15.Chen, C.Y., and Chiang, C.I. 2008. Preparation of cotton fibers with antibacterial silver
nanoparticles, materials letters. 62: 21-22. 3607-3609.
16.Hamzeh, Y., and Rostampour, A. 2008. Principales of papermaking chemistry, Tehran
Unive. Public. 424p. (In Persian)
17.Afra, E. 2003. Properties of paper an introduction. Agricultural Sciences public. 392p.
(Translated in Persian)
18.Montazer, M., Sadatdar, A., and Rahimi, M. 2012. Production of antibacterial Silk by
proteases enzyme and nano silver. J. the Association of Iranian carpets. 19: 75-82. (In
Persian)
19.Asefi Poor, A., Yavary Gohar, M., and Zkayy, K. 2010. Production of Antibacterial cotton
fibers with silver nanoparticles. National Conference on Nanomaterials and Nanotechnology.
Islamic Azad University, Najaf Abad Branch. Iran. (In Persian)
20.Haji Mirza Baba, H., Montazerz, M., and Rahimi, M.K. 2012. Study of antibacterial effect of
nano-silver on the plastic flooring. Islamic Azad University of Medical Sciences, 21: 2. 101-
107. (In Persian)
21.Baumgartner, J.N., and Cooper, S.l. 1996. Bacterialadhesion on polyure thane surfaces
conditioned with thrombus com ponents, J. ameri socity of artific inter org. 42: 5.476-479.
22.Tahan, C., Leung, R., Zenner, GM., Ellison, K.D., Crone, WC., and Miller, C.A. 2006.
Nanotechnology and Improving Packaged Food Quality and Safety: Part 2. Nanocomposites.
Am. J. PHysics. 74: 5.443-448.
23.Tassou, C.C., and Nychas, G.J. 1995. Antimicrobial activity of the essential oil of mastic fun
on gram positive and gram negative bacteria in broth and model food systems,
Int.biodeterio.biodegard. 36: 411-420.
24.Giang, H.S., and manolaches, S. 2004. Plasma-enhanced deposition of silver nanoparticles
onto polymer metal surfaces for the generetion of antimicrobial characterics, J. appl. polym.
Sci. 93: 3.1411-1422