دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، پاییز 1395 
1. اثر نوع هورمون و بستر پایه بر پرآوری و ریشه‌زایی گیاه دارویی قره‌قات (Ribes khorasanicum)

صفحه 1-22

هادی درودی؛ مسلم اکبری نیا؛ عباس صفرنژاد؛ سید محسن حسینی؛ محمد حاجیان شهری


3. بررسی الگوی مکانی تغییرات پوشش جنگلی با استفاده از رگرسیون لجستیک در شهرستان ملکشاهی

صفحه 45-68

وحید میرزایی زاده؛ علی مهدوی؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ علی‌اکبر جعفر زاده


11. تاثیر پیش تیمار با آب داغ و قلیا بر بازده و خواص نوری و مقاومتی خمیرکاغذ CMP گونه ممرز

صفحه 199-220

قاسم اسدپور اتوئی؛ مریم علیپور؛ سید مجید ذبیح زاده؛ زهره قزوینی


12. تعیین شرایط بهینه تیمار چوب صنوبر با مالئیک‌انیدرید و ویژگی‌های فیزیکی فرآورده

صفحه 221-240

آزاده نیکخواه شهمیرزادی؛ مریم قربانی کوکنده؛ سید مجتبی امینی نسب


15. استفاده از آردچوب در ساخت سرامیک متخلخل جاذب فلز سنگین کادمیوم از محلول های آبی

صفحه 289-308

مریم آقابابایی کمشه چه؛ مهدی مشکور؛ حسن رضایی؛ حسین یوسفی