مقایسه عناصر غذایی و ذخیره کربن آلی در خاک زیر پوشش‌های مختلف جنگلی در منطقه صفرابسته گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیات علمی

3 هیات علمی مرکز تحقیقات صنوبر صفرابسته

چکیده

یکی از راهکارهای شناسایی بهترین گونه درختی اثرگذار بر گردش مناسب عناصر غذایی در خاک و گیاه و همچنین چرخه کربن، مطالعه کیفیت خاک و کمیت عناصر غذایی خاک می‌باشد. برای رسیدن به این هدف سه نوع پوشش جنگلی صنوبر و یک نوع پوشش جنگلی سوزنی برگ در منطقه صفرابسته گیلان انتخاب شد. برخی از خصوصیات شیمیایی اعم از واکنش، آهک و مواد آلی خاک، همچنین مقدار عناصر غذایی قابل جذب (,N ,P ,K Ca ,Mg وعناصر کم مصرف) زیر هر پوشش در سه تکرار انداره گیری شد. نتایج نشان داد که مقادیر کربن آلی، نیتروژن و فسفر در پوشش در پوشش صنوبر deltoides M. 77/5 بیشترین مقدار بود اما پتاسیم در نمونه شاهد بیشتر از بقیه اندازه‌گیری شد. عناصر ضروری کم مصرف به‌ویژه آهن و مس در خاک زیرپوشش‌های صنوبر deltoides M. 77/5 و caspica به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار را داشتند. از طرفی مقدار مواد آلی بالا در پوشش deltoides M. 77/5 باعث افزایش نیتروژن و فسفر خاک گردید و از طرف دیگر افزایش مقدار فسفر خاک در همین پوشش باعث کاهش آهن و مس قابل جذب شد. بیشترین مقدار ذخیره کربن در خاک زیر پوشش deltoides M. 77/5 85/71 تن در هکتار اندازه‌گیری شد. پوشش سوزنی برگ دارتالاب در مقایسه با پوشش‌های پهن برگ صنوبر عناصر غذایی و کربن آلی قابل توجهی در خاک ذخیره کرده است که حتی در بعضی موارد بیشتر از آنها می‌باشد. به‌ جز کلسیم و منیزیم بقیه عناصر از سطح به عمق کاهش معنی‌داری داشتند که این اختلافات در برخی عناصر مانند کربن آلی زیاد و در برخی دیگر مانند پتاسیم کم بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of soil nutrients and organic carbon storage under different covers forest in the safrabsteh region of Gilan

نویسنده [English]

  • pourya shahsavari 1
چکیده [English]

One of the best strategies to identify suitable tree species effect on the circulation of nutrients in the soil and plants as well as the carbon cycle is soil quality and quantity study of soil nutrients. To achieve this goal, three types of poplar cover and pine forests cover in the safrabsteh region of Gilan was selected. Some chemical properties of the soil and the amount of nutrients absorbable (N, P, K, Ca, Mg) were measured in triplicate under each cover. The results showed that the amounts of organic carbon, nitrogen and phosphorous coating on the cover of poplar P. deltoides 77/51 was the highest amount but the potassium in the control sample was greater than the size of the whole three. Low intake of essential elements, especially iron and copper in soil under poplar coverage P. deltoides 77/51 and p. caspica had the highest and lowest amount, respectively. On the other hand the amount of organic material in soil nitrogen and phosphorus cause increased coverage. Increase the amount of phosphorus in iron and copper can be reduced coverage attracted.The amount of carbon sequestration in soil in the coverage of Populus deltoides M. 77/5, was 71/85 tons per hectare, which was more than any other coverage. Covered by deciduous conifers Taxodium distichum compared with covered fir nutrients and organic carbon stored in the soil is considerably more than other cases in the soil, even more than the other cases. Except for the calcium and magnesium the rest of the elements from the surface to the depth had a significant decrease that these differences in some elements, such as potassium was low and in organic carbon was high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential elements
  • spruce
  • Safrabasteh
  • Taxodium
  • and chemical properties