برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی قرق در استان گلستان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

سابقه و هدف:
در سال‌های اخیر اقتصاددانان منابع طبیعی به ارزش‌گذاری و سنجش نقش منابع طبیعی در تامین رفاه انسان پرداخته‌اند و پیشرفت قابل توجهی در ارزش‌گذاری منافع مصرفی و غیر مصرفی اکوسیستم‌های طبیعی به دست آورده‌اند و تعداد قابل توجهی مطالعه در خصوص ارزش غیر مصرفی اکوسیستم‌های طبیعی انجام گرفته است. هدف این پژوهش برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی قرق با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط است.
مواد و روش‌ها:
برای نیل به هدف‌های پژوهش پرسشنامه گزینش انتخاب دوگانه دوبعدی برای مصاحبه و استخراج میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای تعیین ارزش تفریحی منطقه طراحی شد تا پاسخگویان را از موقعیت بازار فرضی بطورکامل آگاه سازد. بدین منظور، پرسشنامه‌ای براساس این رهیافت طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. در پرسشنامه تفریحی سوالاتی در خصوص اطلاعات سفر، ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی افراد، میزان تمایل به پرداخت آنان به ازای هر یک از اعضای خانواده در هر نوبت بازدید مورد سوال قرار گرفت. در نهایت میزان تمایل به پرداخت بازدیدگنندگان در قالب ورودیه با استفاده از روش دوگانه دوبعدی پرسیده شد. روش نمونه‌گیری مورد استفاده، نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده است. در این تحقیق به منظور تعیین تعداد پرسشنامه مورد نیاز، مشخص نمودن مبالغ پیشنهاد در روش دوگانه دوبعدی و رفع اشکالات احتمالی، تعداد 30 پرسشنامه پیش آزمون انتها باز تکمیل شد و از بازدیگنندگان در منطقه در مورد میزان حداکثر تمایل به پرداخت آنان سوال شد و در نهایت تعداد پرسش‌نامه مورد نیاز براساس فرمول ارائه شده توسط میشل و کارسون تعیین شد. در این تحقیق برای بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی مختلف بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان جهت ارزش توریستی از مدل رگرسیونی لوجیت استفاده شده است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد شد. روش استخراج پیشنهاد روش دوگانه - دوبعدی است. داده‌های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 240 بازدیدکننده از منطقه مذکور جمع آوری شد.
یافته‌ها:
براساس نتایج مدل مورد استفاده در تعیین عوامل موثر بر میزان ارزش تفرجی منطقه، متغیرهای اولین بازدید، وجود مقاصد دیگر در سفر، جنسیت، درآمد و پیشنهاد در سطح احتمال 5 درصد و متغیر تحصیلات در سطح احتمال یک درصد معنی دار می‌باشند و از عوامل مؤثر در میزان WTP بازدیدکنندگان برای استفاده از پارک جنگلی قرق می‎‎‎‎‎‎باشند. در این مطالعه، متوسط WTP به‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎عنوان قیمت ورودیه برای هر بازدیدکننده جهت استفاده از پارک جنگلی 6416 ریال بدست آمده‎‎‎‎است.
نتیجه‌گیری:
نتایج بیان می کند که پارک جنگلی ارزش تفریحی قابل توجهی داشته که این ارزش برای سیاستگزاران و تصمیم گیرندگان، توجیهی را فراهم می کند تا از کیفیت پارک های جنگلی حمایت نمایند و از کم جلوه دادن منابع جنگلی جلوگیری کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating the Recreational Value of Ghorogh Forest Park by Using a Contingent Valuation Method

چکیده [English]

Background and objectives:
Forests play a significant role for human’s well being. Economists’ attention is mostly drawn on the market value of (certain) forest products. The trend, however, is changing as non-market values of forests are increasingly appreciated and measured. Recently, the ecosystem value of natural resources has been studied by natural resource economists and its role on human welfare is ensured. These studies had made a considerable progress in valuation of environmental and ecological services, which was offered by ecosystems. There are different methods assessing environmental economy based on revealed and stated preference for measure of environmental values. The subjects of this research are the determination of recreational value of Ghorogh Forest Park and measure of individual’s willingness to pay (WTP) based on contingent valuation (CV) and dichotomous choice (DC).
Materials and methods:
Various approaches may be used in environmental economics to measure environmental values; these may be divided into revealed and stated preference methods. Revealed preference methods are based on how individuals actually behave, whereas stated preference methods are based on how individuals say they would behave in a hypothetical situation. In this study, we were interested in assessing the value of forest recreational to the public, measured in terms of whether people would be willing to pay towards forest recreational. The logit model was used for measuring individuals WTP. This study utilizes the DC questionnaire to measure the individual’s WTP in the CV surveys. The single-bounded dichotomous choice approach was first employed by Bishop and Heberlein (1979). It involves assigning a single bid from a range of predetermined bids that potentially reflect the maximum WTP amounts of the respondents for a particular good. The double-bounded dichotomous choice questionnaire, therefore, was designed for acquiring individual WTP to determine the existence value for Ghorogh Forest Park. This questionnaire for interviews was carefully designed to provide respondents with adequate and accurate information, making them fully aware of the hypothetical market situation. This information from the CV questionnaire was intended not only to help them reveal their true values as accurately as possible, but also to reduce the rate of rejection from the respondents. Estimation parameters of the model are based on the method of maximum likelihood (ML).
Results: Results showed that variables of visiting first, other purposes of travel, education, income, gender and bidmount are effective factors in WTP. The mean of WTP for recreational value of this rangeland is 6416 Rial that represents a very important recreational resource for visitors.
Conclusion: Also, results revealed that forest parks had considerable recreational values. Thus, these values provide enough justification for policy makers to maintain the quality of forest park, and avoid degrading forest resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income
  • Logit model
  • Willingness to pay
  • Ghorogh
  • Recreational value