ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه بازار مبلمان استیل(مطالعه موردی استان قم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پژوه

2 هیئت علمی گروه صنایع چوب دانشگاه شهید رجایی

چکیده

هدف و سابقه :
هدف از این پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه بازار مبلمان استیل است.
مواد و روش ها :
برای این منظور شاخص‌ های موثر بر بازار با استفاده از نظرات تولید‌‌ کنندگان مبلمان استیل در قالب طراحی پرسشنامه استاندارد در 4 گروه اصلی ؛ طراحی ، کیفیت ، قیمت و بازاریابی تعریف شدند . برای بررسی روایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و برای ارزیابی اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوی استفاده گردید . رتبه‌بندی شاخص‌ های اصلی موثر بر بازار مبلمان استیل به دو روش طیف لیکرت و ضریب اهمیت هر شاخص انجام شد.
یافته‌ها :
نتایج بدست آمده از طیف لیکرت نشان داد که شاخص کیفیت ( 701/3 ) در رتبه اول قرار داشته و شاخص‌ های قیمت ، بازاریابی و طراحی به ترتیب ( 348/3 ، 269/3 ، 195/3) در رتبه های بعدی قرار گرفته است . اما با استفاده از ضریب اهمیت ، شاخص قیمت ( 2377/0) در رتبه نخست و شاخص‌های بازاریابی (0.2026) ، کیفیت ( 0.1739) و طراحی (0.0734) در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
نتیجه‌گیری :
شاخص کیفیت و قیمت از اهمیت بالاتری نسبت به سایر شاخص‌ ها برخوردار شدند. بنابراین با برنامه‌ریزی مناسب براساس اولویت‌ بندی های صورت گرفته می‌ توان گام موثری در بازار مبلمان استیل برداشت.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of market development factors affecting classic furniture (case study in Qom)

نویسنده [English]

  • vajihe farshchi 1
چکیده [English]

Background and objectives: The purpose of this study was to evaluate the factors affecting the market development for classic furniture.
Materials and methods: For this purpose, parameters affecting the market development using furniture classic manufacturers Comments In the form of a standard questionnaire in 4 main categories: design, quality, price and marketing were defined. To investigate the validity of the questionnaire the Cronbach's alpha method and was used to assess validity of the questionnaire the validity content method. Ranking the main factors affecting the classic furniture market was performed in two ways Likert spectrum and relative importance ratio of each index.
Results: The results showed that quality criteria has the first rank (3.701) and price criteria, marketing and design (3.348 , 3.269, 3.195) is in order of ranking next. Using the importance ratio of the index of price(0.2377) the first rank and indices marketing (0.2026), quality (0.1739) and design (0.0734) is in order of ranking next.
Results: The quality and price indicators are more important than other indicators. So, with proper planning can be done by prioritizing effective step in taken the classical furniture market.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • furniture classic
  • index
  • likert spectrum
  • Market Furniture