بررسی الگوی مکانی تغییرات پوشش جنگلی با استفاده از رگرسیون لجستیک در شهرستان ملکشاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ایلام

چکیده

سابقه و هدف: به‌ منظور بررسی الگوی مکانی تغییر پوشش جنگلی برای شهرستان ملکشاهی در استان ایلام طی دوره 1355 تا 1393 از روش مدل‌سازی رگرسیون لجستیک استفاده شد. مدل رگرسیون لجستیک قادر است ارتباط بین تغییر پوشش جنگلی (متغیر وابسته) و عوامل مؤثر بر آن (متغیرهای مستقل) را به‌ خوبی تبیین کند.
مواد و روش‌ها: برای بررسی تغییرات پوشش جنگلی، تصاویر ماهواره لندست 1 سنجنده MSS مربوط به سال 1355 و تصاویر ماهواره لندست 8 سنجنده OLI مربوط به سال 1393 مورد پردازش و طبقه‌بندی قرار گرفتند. تصاویر مورد بررسی به دو طبقه جنگل و غیر جنگل طبقه‌بندی شدند. به ‌منظور بررسی عوامل تخریب، نقشه‌ی تغییر پوشش جنگلی با متغیرهای مکانی فیزیوگرافی و انسانی وارد مدل شد.
یافته‌ها: ارزیابی مدل رگرسیونی برازش داده‌ شده با شاخص‌های ROC (معادل 8210/0) و Pseudo-R2 (معادل 2514/0) بیانگر قابلیت بالای مدل جهت توصیف تغییرات و تعیین مناطق مستعد تغییر می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که در طول دوره 38 سال حدود 9/26491 هکتار از سطح جنگل‌های منطقه کاسته شده است.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مدل‌سازی مشخص شد که به ترتیب عوامل ارتفاع از سطح دریا، عمق خاک، فاصله تا حاشیه جنگل، جهت شیب، شیب زمین، فاصله تا آبراهه، توزیع پراکنش جمعیتی، فاصله تا جاده و روستا بیشترین تأثیر را بر کاهش پوشش جنگلی در شهرستان ملکشاهی دارند. نتایج این تحقیق می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آتی منطقه که با تغییرات پوشش گیاهی/کاربری اراضی مرتبط است، مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the spatial pattern of forest cover changes using logistic regression in Malekshahi

نویسنده [English]

  • vahid mirzaei
ilam university
چکیده [English]

Background and objectives: In order to investigate the spatial pattern of forest cover changes for the county of Malekshahi in Ilam province during 1976 to 2014, logistic regression modeling technique were used. Logistic regression model is able to well determine the relationship between forest cover change (dependent variable) and its influencing factors (independent variables).
Materials and methods: To survey the forest cover changes, the images of Landsat 1 satellite from MSS sensor relating to 1976 and the images of Landsat 8 from OLI sensor relating to 2014 were processed and classified. The surveyed images were classified into two classes of forest and non forest. To investigate the causes of degradation, forest cover changes map with physiographic and human spatial variables were integrated into model.
Results: The evaluation of regression model with ROC (0.8210) and Pseudo-R2 (0.2514) indices indicated the ability of the model to describe the changes and to identify the areas prone to change. The results showed that approximately 26491.9 ha of forest areas were reduced during 38 years. Conclusion: According to the results of modeling, it was found that altitude, soil depth, distance to the forest edge, aspect, slope, distance to drainage, population distribution, distance to the road and village had the greatest impact on the reducing of forest cover in the county of Malekshahi, respectively. The results of study can be considered in the future planning for the area that are related to the vegetation / land use changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial pattern modeling
  • Forest cover changes
  • Logistic regression
  • Malekshahi