موضوعات = اقتصاد جنگل
تحلیل مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی محصولات غیرچوبی جنگل‌های استان آذربایجان‌غربی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 81-96

10.22069/jwfst.2018.12211.1640

شیدا محمودی؛ سید رستم موسوی میرکلا؛ امید حسین زاده؛ جواد معتمدی