نویسنده = قاسمیان، علی
تعداد مقالات: 15
3. بررسی ویژگی های نوری و مکانیکی خمیرکاغذ مرکب زدایی شده باطله اداری به روش خنثی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 293-314

10.22069/jwfst.2016.9539.1507

محسن میری؛ علی قاسمیان؛ محمد هادی آریائی منفرد


4. رنگ‌بری دو مرحله‌ای خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده با دی‌تیونیت سدیم و پروکسید هیدروژن

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 241-264

10.22069/jwfst.2016.3109

حمید رضا مهری ایرائی؛ علی قاسمیان؛ حسین رسالتی؛ محمد هادی آریائی منفرد؛ احمد رضا سرائیان


5. بررسی تولید خمیرکاغذ کرافت قابل رنگبری از کرافت صنوبر دلتوئیدس

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 133-148

10.22069/jwfst.2016.2880

سید محسن میری؛ علی قاسمیان؛ حسین رسالتی؛ فرهاد زینلی


6. تولید خمیر کاغذ NSSC از ساقه سورگم دانه‌ای به منظور تولید کاغذ کنگره‌ای

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 93-108

سعید مهدوی؛ فهیمه طهماسبی؛ علی قاسمیان؛ احمد سراییان


8. استفاده از تالک برای کنترل مواد چسبناک حساس به فشار در خمیر کاغذ OCC

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 133-150

محمد هادی آریائی منفرد؛ حسین رسالتی؛ علی قاسمیان


9. تولید نانو ویسکر سلولز از گیاه بامبو و بررسی ویژگی های آن

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 115-130

الهه مهری؛ علی قاسمیان؛ الیاس افرا؛ سید رحمان جعفری


12. تهیه و ارزیابی خواص نانوفیبر سلولز تهیه شده با روش آسیاب

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 139-149

محمد مهدی هادیلام؛ الیاس افرا؛ علی قاسمیان؛ حسین یوسفی


13. بررسی مقایسه‌ای اثرات پالایش جدا و مخلوط خمیرهای کاغذ شیمیایی- مکانیکی ممرز و الیاف بلند وارداتی بر ویژگی‌های کاغذ

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 59-76

میثم علی‌آبادی؛ علی قاسمیان؛ احمد رضا سرائیان؛ سیدضیاءالدین حسینی


14. اثر خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده کاغذ مجله بازیافتی بر ویژگی‌های خمیرکاغذ CMP صنوبر دلتوئیدس

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 79-91

فاطمه سلطانی؛ علی قاسمیان؛ احمد رضا سرائیان؛ حسین رسالتی


15. بهبود ویژگی‌های خمیرکاغذ CMP سپیدار با استفاده از خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده مخلوط کاغذهای باطله اداری

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 19-34

سمیرا حبیبی؛ علی قاسمیان؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی