اثر خمیرکاغذ مرکب‌زدایی شده کاغذ مجله بازیافتی بر ویژگی‌های خمیرکاغذ CMP صنوبر دلتوئیدس

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین اثر خمیر OMG مرکب‌زدایی‌شده در خمیرکاغذ CMP صنوبر دلتوئیدس بر ویژگی‌های کاغذهای به‌دست آمده و تعیین مناسب‌ترین درصد اختلاط خمیرکاغذ OMG مرکب‌زدایی شده با خمیر CMP صنوبر دلتوئیدس است. نمونه‌های صنوبر دلتوئیدس از جنگل تحقیقاتی دکتر بهرام‌نیا واقع در منطقه شصت‌کلا گرگان تهیه و با استفاده از سولفیت سدیم و کربنات سدیم پخته و به خمیر CMP تبدیل شد. سپس به‌منظور رسیدن به درجه روانی حدود 300 یک مرحله پالایش انجام شد. کاغذهای بازیافتی OMG به روش متداول شناورسازی مرکب‌زدایی و یک مرحله با پراکسید رنگ‌بری شدند. در نهایت خمیرکاغذ باطله مرکب‌زدایی شده با درصدهای مختلف در قالب 6 تیمار با خمیر CMP و خمیر الیاف بلند وارداتی ترکیب شد و ویژگی‌های مکانیکی و نوری کاغذهای دست‌ساز مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمون‌های ویژگی‌های نوری و مقاومت‌های مکانیکی کاغذهای دست‌ساز ساخته شده از درصدهای مختلف اختلاط خمیرکاغذ مکانیکی مرکب‌زدایی شده و خمیرکاغذ CMP نشان داد که در تولید کاغذ روزنامه، خمیرکاغذ مکانیکی مرکب‌زدایی شده می‌تواند جایگزین بخشی از الیاف بلند وارداتی و خمیرکاغذ CMP شود. بهترین ترکیب خمیرکاغذ شامل 80 درصد CMP، 15 درصد الیاف بلند و 5 درصد خمیرکاغذ OMG مرکب‌زدایی شده تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Old Magazine (OMG) Deinked Pulp on the Properties of Populus Deltoides CMP Pulp

نویسندگان [English]

  • F. Soltani 1
  • A. Ghasemian 2
  • A.R. Saraeeyan 2
  • H. Resalati 2
1
2
چکیده [English]

The porpurse of this research is determination of effect of old magazines deinked pulp in compound Poplar on the paper properties and also determination of the best appropriate percentage mixture of OMG deinked pulp with poplar CMP pulp. Provided poplar samples from Bahramnia research & educational forest in Shastkalateh of Gorgan, were cooked with CMP method by sodium solfite and Sodium carbonate. Then a stage of refining was done to achive about 300 of consistency. OMG recycled papers were deinked by Flotation method and then they were bleached by Hydrogen Peroxide. Ultimately deinked recycled pulp was mixed in different percentages with CMP pulp and imported long fibers. Then handsheet papers were examined from point of optical and mechanical properties. The results shown that deinked mechanical pulp is a good alternative material and it can to be replaced with a part of imported long fiber and CMP pulp. The best composition of pulp was determined for 80% CMP, 15% L.F and 5% deinked OMG.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Old magazine
  • CMP Pulp
  • Deinking
  • flotation
  • Mechanical and optical properties