نویسنده = حسینی، سید محسن
تعداد مقالات: 4
1. مدل‌سازی مطلوبیت رویشگاه گونه ملج (Ulmus glabra Huds.) در جنگل خیرود نوشهر

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 67-80

10.22069/jwfst.2017.13119.1672

عاطفه محمدی؛ سید جلیل علوی؛ سید محسن حسینی


2. تاثیر اشکوب فوقانی بر خصوصیات خاک در اکوسیستم های جنگلی دست کاشت و طبیعی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-24

10.22069/jwfst.2016.7995.1435

راضیه رفیعی جاهد؛ سید محسن حسینی؛ یحیی کوچ


3. اثر نوع هورمون و بستر پایه بر پرآوری و ریشه‌زایی گیاه دارویی قره‌قات (Ribes khorasanicum)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-22

10.22069/jwfst.2016.3168

هادی درودی؛ مسلم اکبری نیا؛ عباس صفرنژاد؛ سید محسن حسینی؛ محمد حاجیان شهری


4. اثر عوامل فیزیوگرافی روی تنوع گونه‌های گیاهی جنگل‌های غرب بجنورد

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 224-238

جواد جعفری؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید محسن حسینی؛ یحیی کوچ