اثر تیمار حرارتی با روغن کلزا بر ثبات ابعادی چوب صنوبر دلتوئیدس

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

هدف اصلی این مطالعه تعیین اثر تیمار حرارتی چوب صنوبر دلتوئیدس با روغن کلزا، بر روی ثبات ابعادی آن بود. برای این منظور، نمونه‌های بدون عیب از برون چوب صنوبر دلتوئیدس با ابعاد 2×2×2 سانتی‌متر تهیه شدند. تیمار حرارتی نمونه‌های صنوبر با استفاده از دایجستر محتوی روغن کلزا در دماهای 180، 200 و 220 درجه سانتی‌گراد و دو زمان 2 و 4 ‌ساعت انجام پذیرفت. تغییرات وزن و حجم نمونه‌ها در اثر تیمار حرارتی در روغن اندازه‌گیری شد. نمونه‌های تیمار حرارتی شده و تیمار حرارتی نشده (شاهد) برای مدت 5 روز در آب غوطه‌ور شدند، سپس میزان جذب آب و تغییرات ابعادی آن‌ها اندازه‌گیری شد. وزن نمونه‌های تیمار حرارتی شده، افزایش و حجم آن‌ها کاهش یافت. بین کاهش حجم نمونه‌ها و افزایش زمان و دمای تیمار رابطه خطی برقرار بود. تیمار حرارتی با روغن کلزا سبب بهبود ثبات ابعاد چوب صنوبر شد. با افزایش دما و زمان تیمار، اثر ضدواکشیدگی (ASE) افزایش یافت، به‌طوری‌که در دمای 220 درجه سانتی‌گراد و زمان 4 ساعت، میزان ASE، 69 درصد بود. جذب آب نمونه‌های تیمار حرارتی شده کاهش یافت، به‌طوری‌که جذب آب نمونه‌های تیمار شده در دمای 220 درجه سانتی‌گراد و زمان 4 ساعت، 7/135 درصد کم‌تر از نمونه‌های شاهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of heat treatment using rapeseed oil on dimensional stability of Populus deltoides wood

چکیده [English]

The main purpose of this study was to determine rapeseed oil heat treatment effects on Populus deltoides wood dimensional stability. For this purpose, free defect specimens with the dimensions of 2×2×2 cm were cut from poplar sapwood. The heat treatments were carried out at the temperatures of 180, 200 and 220 oC for 2 and 4 h. Changes in weight and volume of the treated samples were measured. All samples were soaked in water for 5 days. Then, the water absorption and dimensional changes were determined. By the heat treatment with rapeseed oil, the specimen weight increased and volume of the specimens decreased. Linear relationship was obtained between sample volume reduction due to heating treatment, and time and temperature. The heat treatment improved the dimensional stability of poplar wood. With increasing temperature and time of treatment, the anti-swelling efficiency (ASE) was increased. At the temperature of 220 °C and 4 h treatment, ASE was 69%. In addition, water absorption of the treated samples was reduced. For instance at condition of 220 °C and 4 h the ASE was 135.7% less than that for the control sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat treatment
  • Rapeseed oil
  • Populus deltoides
  • Dimensional stability