مدل‌سازی مکانی عوامل اصلی تخریب جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: زیر حوضه خرم‌آباد)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده محیط‌زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده محیط‌زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

4 استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: حفاظت از آب‌وخاک، مهیاکردن شرایط زیستی برای جوامع انسانی و تولید محصولات فرعی از مهم‌ترین عملکردها و ویژگی­های جنگل‌های زاگرس به شمار می­آیند. حدود یک‌سوم از کل جمعیت کشور در این ناحیه رویشی زندگی می­کنند و بیش از 70 درصد از کل عشایر کشور در این محدوده بسر می­برند؛ به‌طوری‌که از لحاظ دامداری 50 درصد از جمعیت دام کشور در این ناحیه استقرار دارند. متأسفانه امروزه تخریب جنگل‌های زاگرس به دلایل مختلف انسانی و اکولوژیک در حال وقوع است. یکی از راهکارهای مدیریت تخریب جنگل­ها، مدل‌سازی عوامل اثرگذار بر تخریب است. با توجه به اهمیت موضوع تخریب در جنگل‌های زاگرس و شرایط شکننده این بوم‌سازگان، پژوهش حاضر باهدف مدل‌سازی مکانی عوامل تخریب جنگل در زیر حوضه خرم­آباد به انجام رسید.
مواد و روش­ها: بر اساس مطالعات و بررسی­ها، پنج عامل اصلی تخریب شامل چرای بی­رویه دام، مسیر­های کوچ روی عشایری، پراکنش سکونتگاه­ها، پراکنش راه­های ارتباطی و زراعت در زیراشکوب جنگل، شناسایی شدند. برای هر عامل، نقشه رقومی تهیه گردید و توسط روش فازی در محیط نرم‌افزار ArcGIS بی مقیاس شدند. لایه­های فازی توسط روش AHP وزین شدند و توسط روش WLC لایه­ی پتانسیل تخریب به دست آمد. به‌منظور صحت­سنجی این لایه، پنج طبقه در نظر گرفته شد و در هر طبقه 12 قطعه‌نمونه‌ 35×35 متر پیاده­سازی شد و دو فاکتور زراعت زیراشکوب و خشکیدگی درختی بررسی و سنجش گردید. سپس بر اساس مقادیر عددی لایه پتانسیل تخریب جنگل (به‌عنوان متغیر پاسخ) و برداشت­های میدانی پنج عامل تخریب (به‌عنوان متغیرهای مستقل) در 30 نقطه تصادفی، اقدام به مدل‌سازی توسط روش رگرسیون وزنی جغرافیایی گردید.
یافته­ها: نتایج وزن­دهی به عوامل اثرگذار در تخریب جنگل‌های منطقه نشان داد، دو عامل زراعت زیراشکوب جنگل (45/0) و چرای بی­رویه دام (29/0) وزن بالاتری نسبت به دیگر عوامل دارند. بر اساس مدل‌سازی جغرافیایی، نتایج پیش‌بینی تخریب در نقاط نمونه نشان داد انحراف معیار مقادیر باقی‌مانده بدون هیچ‌گونه الگوی مکانی خاصی در تمامی بخش­های جنگل منطقه پراکنش دارند. نقشه پیوسته پیش­بینی تخریب نیز نشان داد که پتانسیل تخریب در تمامی سطوح جنگل البته با شدت­های مختلف وجود دارد (5/2- الی 5/2 انحراف معیار). بر روی این نقشه سه‌نقطه‌ بحرانی وجود دارد که در امر مدیریت این جنگل­ها باید به این نقاط توجه ویژه گردد.
نتیجه­ گیری: نتایج نهایی نشان داد در بخش­هایی از منطقه مانند جنوب شرقی، جنوب و مرکز، لکه­هایی وجود دارد که به لحاظ پتانسیل تخریب در شرایط بحرانی قرار دارند. بنابراین برای مدیریت جنگل‌های منطقه باید این لکه­ها در اولویت قرار گیرند و به ترتیبی که عوامل تخریب بیش‌ترین وزن را به خود اختصاص داده­اند، در این بخش­ها اعمال روش­های حفاظت و بهبود شرایط رویشگاهی به انجام برسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial modeling of main degradation factors in the Zagros forests (Case study: Khorramabad sub-basin)

نویسندگان [English]

  • Maryam Sedaghat 1
  • Borhan Riazi 2
  • Farzad Veisanloo 3
  • Khosro Sagheb-talebi 4
1 Department of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Natural Resources, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
4 Prof., Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objectives: Water and soil protection, provision of living conditions for human communities and the production of by-products are the most important performances and characteristics of the Zagros forests. About a third of the country's total population lives in the Zagros region and more than 70% of the country's total nomads are found in this area; in terms of livestock, 50% of the country's livestock is located in this area. Unfortunately, today, the degradation of Zagros forests occurs for various human and ecological reasons. Due to the importance of degradation in the Zagros forests and the unfavorable conditions of this ecosystem, the present study was carried out with the aim of geographically modeling of forest degradation drivers in the Khorramabad basin.
Materials and Methods: Based on studies, five degradation drivers were identified, including overgrazing, nomadic migration routes, distribution of residences, distribution of access roads, and farming under forest canopy. For each factor, a digital map was generated and normalized by the fuzzy method in ArcGIS. The fuzzy layers were first weighted by the Analytical Hierarchical Process (AHP). Then, the conditional degradation layers were generated by the Weighted Linear Combination (WLC) method. In order to validate this layer, five classes were considered and in each class 12 sample plots of 35 × 35 m were delineated and the two factors of farming under the forest canopy and tree dieback were examined and measured. Then, based on the numerical values of the forest degradation potential layer (as a response variable) and the field surveys of five degradation drivers (as independent variables) at 30 random points, the modeling was performed by geographically weighted regression method.
Results: The results of weighting the driver factors showed that the two factors of farming under forest canopy (0.45) and overgrazing (0.29) are more important than others. Based on geographical modeling, the results of forest degradation prediction in the sample points showed that the residuals standard deviations without specific spatial pattern are distributed throughout the forest. The prediction map of continued forest degradation also showed that there is potential for degradation in all parts of the forest, however, with different intensities (-2.5 – 2.5 Std). There are three critical locations on this map that should be given special attention in the management of these forests.
Conclusion: The final results showed that in some parts of the region such as southeast, south and center, there are places that are in critical condition in terms of potential for degradation. Therefore, in order to manage the forests of the region, these locations should be given priority and in order that the degrading drivers have gained the most weight, in these sections, methods of protection and improvement of the habitat conditions must
be applied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest degradation
  • Khorramabad
  • Geographical regression
  • Zagros
1.Asadi Aghbolaghi, M., Ahmadzadeh, F., Kiabi, B., and Keyghobadi, N. 2020. Evolutionary history of the Persian squirrel (Sciurus anomalus): It emerged on the Eurasian continent in the Miocene. J. of Zoologischer Anzeiger. 287: 6. 1-8.
2.Asadi Aghbolaghi, M., Ahmadzadeh, F., Kiabi, B., and Keyghobadi, N. 2019. The permanent inhabitant of the oak trees: phylogeography and genetic structure of the Persian squirrel (Sciurus anomalus). Biological J. of the Linnean Society.
127: 20. 197-212.
3.Sagheb-Talebi, Kh., Sajedi, T., and Pourhashemi, M. 2014. Forests of Iran, a treasure from the past, a hope for the future. Springer, 148p.
4.Ansari, N., Abbasi, H.R., Khan Hassani, M., and Fattahi, M. 2000. Zagros forests management. Publication of Forests and Rangelands Research Institute. Press. 474p. (In Persian)
5.Zandebasiri, M., Soosani, J., and Pourhashemi, M. 2017. Evaluation of the crisis severity in forests of Kohgiluye and Boyerahmad province (Case study: Tang-E Solak). Iranian J. of Forest and Poplar Research. 4: 24. 665-674. (In Persian)
6.Hamzehpour, M., Kia Daliri, H., and Bordbar, K. 2011. Preliminary study of manna oak (Quercus Brantii Lindl.) tree decline in dashte-barm of Kazeroon, Fars province. Iranian J. of Forest and Poplar Research. 2: 19. 352-363. (In Persian)
7.Henareh Khalyani, A.H., and Mayer, A.L. 2013. Spatial and temporal deforestation dynamics of Zagros forests (Iran) from 1972 to 2009. J. of Landscape and Urban Planning. 117: 9. 1-12.
8.Wang, S. 2004. One hundred face of sustainable forest management. Forest Policy and Economics. 6: 15. 205-213.
9.Beyranvand, A., Attarod, P., Tavakoli, A., and Marvie Mohadjer, M.R. 2015. Degradation of zagros forest ecosystem; causes, consequences and solutions. J. of Forests and Rangelands. 106: 8. 18-29. (In Persian)
10.Najafifar, A. 2012. The role of landuse planning in optimal management of Zagros forests (Case study: Sarab Darrehshahr Catchment, Ilam province). Iranian J. of Forest and Poplar Research. 4: 19. 510-522. (In Persian)
11.Paul, R., and Banerjee, K. 2020. Deforestation and forest fragmentation in the highlands of Eastern Ghats, India. J. of Forestry Research. 32: 6. 1127-1138.
12.Echeverria, C., Coomes, D.A., Hall, M., and Newton, A.C. 2008. Spatially explicit models to analyze forest loss and fragmentation between 1976 and 2020 in southern Chile. J. of Ecological Modelling. 212: 4. 439-449.
13.Kucsicsa, G., and Dumitrică, C. 2019. Spatial modelling of deforestation in Romanian Carpathian Mountains using GIS and logistic regression. J. of Mountain Science. 16: 5. 1005-1022.
14.Amini, M.R., Shataei Jouybari. Sh., Moayeri, M.H., Ghazanfari, H.A. 2008. Deforestation Modeling and Investigation on Related Physiographic and Human Factors Using Satellite Images and GIS (Case Study: Armerdeh Forests of Baneh). Iranian J. of Forest and Poplar Research. 16: 3. 432-443. (In Persian)
15.Arekhi, S., Jafarzadeh, A., and Yousefi, S. 2013. Modeling deforestation using logistic regression, GIS and RS case study: Northern forests of the Ilam province. J. of Geography and Development. 29: 10. 10-13. (In Persian)
16.Yousefi, S., Mirzaee, S., and Zeini Vand, H. 2013. Investigation Deforestation Trends in Zagros Mountain with Using GIS and RS (Case Study: Marivan).J. of RS and GIS for Natural Resources. 4: 2. 15-23. (In Persian)
17.Mahdavi, A., Rangin, S., Mehdizadeh, H., and Mirzaei Zadeh, V. 2018. Modelling The Trend of Zagros Forest Degradation Using Logistic Regression (Case Study: Chardavol Forest of Ilam Province). Geography and Environmental Sustainability. 8: 27. 1-13. (In Persian)
18.Mehdi Karami, Sh., Pilehvar, B., Hosseinzadeh, R., Abrari Vajari, K. 2017. Investigation of Positioning, Mixture and Size Diversity of Lonicera Nummulariifolia Jaub. & Spach in Zagros Forests (Case Study: Parak Area, Khorramabad City). Natural Ecosystems of Iran. 7: 4. 59-68. (In Persian)
19.Kabrick, J.M., Dey, D.C., Jensen, R.G., and Wallendorf, M. 2008. The role of environmental factors in Oak decline and mortality in the Ozark Highlands. J. of Forest Ecology and Management. 255: 5. 1409-1417.
20.Zia Tavana, M.H., and Tavakoli, J. 2007. Nomads' sedentarisation and rangelands degradation in Chaharmahal-and-Bakhtiari province of Iran: A case study of Sharmak, Chelgerd and Loshtar nomadic settlements. J. of Village and Development. 2: 10. 31-61. (In Persian)
21.Javanmiri Pour, M., Marvie Mohadjer, M.R., Etemad, V., and Zobeyri, M. 2014. The effects of grazing on change and diversity of natural regeneration (Case study: Patom district, Kheyroud forest). J. of Forest and Wood Products. 4: 66. 401-412. (In Persian)
22.Farris, E., and Filigheddu, R. 2008. Effects of browsing in relation to vegetation cover on common yew (Taxus baccata L.) recruitment in Mediterranean environments. J. of Plant Ecology. 199: 2. 309-318.
23.Hosaini, S.A., Haidari, M., and Falahii, A. 2012. Studying the number of stumps related to distance from village and presenting the suitable management solution in Zagros forest (Case study: Piranshahr and Sardasht forests). J. of Natural Ecosystems of Iran. 4: 2. 63-74. (In Persian)
24.Saleli, A., Shobeiri, S.O.R., and Mirzai Gharelor, M.R. 2012. Assessing the challenges of implementing forestry and forest enrichment projects from the perspective of experts in the Boyer-Ahmad region. Congress for the Promotion and Education of Agriculture and Natural Resources. Yasuj University. (In Persian)
25.Zakeri, F., Hojjati, S.M., Kiadaliri, H., and Fallah, A. 2015. Effects of understory cultivation on the quantitative and qualitative characteristics of oak stands of southern Zagros in Barm Plain, Fars province. Iranian J. of Forest.
1: 7. 99-109. (In Persian)
26.Rook, A.J., and Tallowin, J.R. 2003. Grazing and pasture management for biodiversity benefit. J. of Animal Research. 52: 2. 181-189.
27.Sternberg, M., Gutman, M., Perevolotsky, A., Ungar, E.D., and Kigel, J. 2000. Vegetation response to grazing management in a Mediterranean herbaceous community: a functional group approach. J. of Applied Ecology. 37: 2. 224-237.
28.Adler, P., Raff, D., and Lauenroth, W. 2001. The effect of grazing on the spatial heterogeneity of vegetation. J. of Oecologia. 128: 4. 465-479.
29.Gayen, A., and Saha, S. 2018. Deforestation probable area predicted by logistic regression in Pathro river basin: a tributary of Ajay River. J. of Spatial Information Research. 26: 1. 1-9.
30.Grunberg, W. 2000. Modeling deforestation risk in the maya biosphere reserve, Guatemala (Doctoral dissertation, Publication of The University of Arizona).
31.Jaimes, N.B.P., Sendra, J.B., Delgado, M.G., and Plata, R.F. 2010. Exploring the driving forces behind deforestation in the state of Mexico (Mexico) using geographically weighted regression. J. of Applied Geography. 30: 4. 576-591.