مطالعه خواص کششی چندسازه ساخته شده از آرد باگاس - پلی‌پروپیلن

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
در این پژوهش، به‌منظور بررسی امکان استفاده از درصد بالای الیاف لیگنوسلولزی در ساخت چندسازه‌های الیاف طبیعی- پلاستیک، ‌باگاس با نسبت‌های متفاوت 40، 55 و 70 درصد با پلی‌پروپیلن مخلوط شد. همچنین برای سازگاری پلی‌پروپیلن با باگاس از سازگارکننده مالئیک انیدرید پلی‌پروپیلن به‌مقدار صفر، 4 و 6 درصد وزنی پلی‌پروپیلن استفاده شد. سپس خواص مکانیکی کششی توسط دستگاه اینسترون مدل 6025 اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد افزایش الیاف سبب بهبود مدول الاستیک کششی و کاهش تنش، کرنش و کارحد تناسب کششی شده است. همچنین افزایش سازگارکننده، تنش و مدول الاستیک کششی را افزایش و کار حد تناسب و کرنش را کاهش داد.

عنوان مقاله [English]

Study on the Tensile Proprties of Bagasse Polypropylene Composite

چکیده [English]

In this research, the possibility of using high percentage of lignocellulosic fibers in making natural fiber-thermoplastic composite was studied. Three weight percentages of bagasse flour namely 40, 55 and 70 percents were chosen. MAPP was used as coupling agent at two weight percentages of PP, namely 0, 4 and 6 percents. Tensile strength was measured applying Instron 6025. The results showed that with increasing bagasse flour percentage, tensile modulus of elasticity improved, but tensile stress, tensile strain and work at proportional limit decreased. Also, addition of the coupling agent led to the improvement of tensile stress and tensile modulus of elasticity and decreasing work at proportional limit and tensile strain.