بررسی عوامل موثر بر انتخاب مبلمان چوبی اداری از جانب مشتریان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشیار /دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج

3 دانشیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

سابقه و هدف: در راستای کسب مزیت رقابتی، مدیران بازاریابی به منظور تصمیم گیری در خصوص موضوعاتی از قبیل رقابت در توسعه سهم بازار، توسعه محصول جدید، تغییرات قیمت، تغییرات ویژگی‌های محصول، تبلیغات و تغییر کانال‌های توزیع بایستی خواسته‌ها، نیازها، ادراک و رفتار خرید مشتریان را مورد مطالعه قرار دهنداین پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مبلمان چوبی اداری از جانب مشتریان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است.
مواد و روش‌ها: با مرور ادبیات تحقیق عوامل و مولفه‌های اصلی، شناسایی و مدل مفهومی آن بر اساس الگوی ترکیبی شکل‌دهی شد. با تدوین پرسشنامه ای مشتمل بر 5 عامل اصلی و 45 عامل فرعی و به کمک 260 نفر از خریداران مبلمان چوبی اداری درمناطق نشانه گذاری شده در شهر تهران، اطلاعات مورد نیازجمع‌‌آوری شد. درجه اهمیت شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها پس از اخذ آرای کارشناسان با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد. پایایی پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ اندازه گیری شد.
یافته‌ها: ویژگی‌های " فرایندی، کیفیتی و طراحی" و پس از آن ویژگی‌های "اقتصادی و خدمات پس از فروش" بیشترین تاثیر را بر انتخاب مبلمان چوبی اداری از جانب مشتریان داشته است، همچنین زیرشاخص‌های کیفیت مناسب مواد اولیه، فوم و قطعات چوبی، عمر مفید محصول با توجه به قیمت خرید، تحویل به موقع محصول، تناسب با فضای داخلی محیط، اندازه و حجم محصول در هنگام ارائه مشخصات فنی محصول و برتری محصولات مبلمان چوبی اداری در قیاس با محصولات مشابه بیشترین امتیازرا داشته‌اند.
نتیجه گیری: در مبلمان چوبی اداری بر خلاف مبلمان منزل که ظرافت مهم ترین عامل می باشد، عوامل کیفیتی و طراحی نقش بسزایی در انتخاب مشتریان دارند. همچنین توجه به قیمت تمام شده و تناسب قیمت فروش با ارزش مورد انتظار از یک محصول از مهم ترین خواسته های مشتریان در انتخاب مبلمان چوبی اداری می باشد.تولید کنندگان اینگونه محصولات بایستی جهت دستیابی به بازارهای صادراتی جدید و انتخاب از سوی مصرف کنندگان به ضمانت سازی محصول و قابلیت تعویض آن توجه ویژه ای مبذول دارند.اهمیت نسبتا کم شاخص های زیبایی، مد روز بودن و برند سازی محصولات متنوع مبلمان چوبی اداری می تواند نمایانگر نقش ویژه استحکام و کیفیت محصول و ضعف سازندگان داخلی اینگونه محصولات از دیدگاه مصرف کنندگان باشد. ازسوی دیگر بسیاری ازمشتریان هنوز از اهمیت نقش برند در صنایع گوناگون چوب آگاه نیستند. برندسازی موفق در صنعت مبلمان چوبی، سبب افزایش قدرت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در قیاس با محصولات مشابه می‌گردد. به نظر می‌رسد که توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند راهنمای بسیار خوبی جهت نیل به خواسته هاو نیا زهای مشتریان و دستیابی به بازارهای نوین برای صادرات اینگونه محصولات می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Selection of Wooden Office Furniture by Customers

نویسندگان [English]

  • Kamel Niavarani 1
  • Ajang Tajdini 2
  • Shademan Pourmousa 3
1 Ms.C student/ Karaj Branch, Islamic Azad University
2 Associate Professor/Islamic Azad University,Karaj Branch
3 Associate Professor/ Karaj Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Background and objectives: In order to gain competitive advantage, marketing managers to make decision on topics such as compete in developing market share, developing new products, changing prices, changing product features, and change advertise channels of distribution, have to study the needs, perceptions and behavior of customers.This research was carried out with the aim of investigating the factors affecting the choice of the wooden office furniture from customers using hierarchical analysis method.
Materials and Methods: By reviewing the research literature, the main factors and components were identified and its conceptual model was based on a combination pattern. By designing the questionnaire including the 5 main- indicators and 45 sub-indicators,
Information gathered from 260 buyers of wooden office furniture in the designated areas of Tehran. . The importance degree of criteria and alternatives after getting expert’s opinions and applying analytical hierarchy process are determined. The questionnaire reliability was measured by Cronbach’s alpha test.
Results: The characteristics of "process, quality and design" followed by "economic and after-sales" features had the most impact on the choice of office furniture from customers, as well as the sub-items such as quality of raw materials, foam and wood components, life The product benefits from the purchase price, Delivery time of the product, the internal environment of the product, the size and volume of the product at the time of presentation of technical specifications of the product and the superiority of the wooden office furniture products in comparison with similar products have the highest score.
Conclusion: In the wooden office furniture, the quality and design factors play a significant role in choosing customers unlike the home furniture, in which the most important element is elegance. Also, paying attention to the price and the proportion of sales price with the expected value of a product is one of the most important demands of customers in choosing wooden office furniture. Producers of such products must pay special attention to guarantee the product and its ability to be replaced for obtaining new export markets and consumer choice. From the consumer's point of view, the relatively low importance of the beauty, fashion, and branding of the wooden office furniture can be a sign of particular role of the strength and quality of the product and the weakness of the domestic manufacturers. On the other hand, many consumers are still not aware of the importance of brand role in the various wood industries. Successful branding in the wooden furniture industry will increase the competitiveness of manufactured products in comparison to similar products. It seems that attention to the results of this research can be a very good guide to meet needs of customers and achieving new markets for the export of such products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selection
  • Office wooden Furniture
  • Analytical Hierarchy
  • Multi-Attribute Decision Making
1. Aguilar, F.X., and Cai, Z. 2013. Meta-analysis of consumer’s willingness –to-pay premiums for certified wood products. Journal of Forest Economics, 19: 1. 15-31.
2. Aguilar, F.X., and Cai, Z. 2010. Conjoint effect of environmental labeling, disclosure of forest of origin and price on consumer preferences for wood products in the US and UK. Ecological Economics, 70: 3.308-316.
3. Alizadeh, H., Faezipoor, M., Azizi, M., and Ziaei, M. 2014. Determine the Parameters Affecting the Development of Iran's Exports of Wooden Furniture Using Analytic hierarchy Process (AHP). Karaj, J. Forest Wood Prod., 66: 4. 477-491. (In Persian)
4. Bayazidi, E., Oladi, B., and Abassi, N. 2012. Analysis of questionnaire data by SPSS Software, 5ed Ed. Mehregan Ghalam Press, Iran. 305p. (In Persian)
5. Clottey, T.A., Collier, D.A., and Stodnick, M. 2008. Drivers of customer loyalty in a retail store environment. Journal of Service Science. 1(1): 35-48.
6. Danai far, H., Alvani, M., and Azar, A. 2009. Quantitive research methodology in management: A comprehensive approach , Safar –Eshraghi, Tehran, 612p. (In Persian)
7. Ghodsipoor, S.H. 2013. Analytical hierarchy process (AHP), 2ed Ed. Tehran Polytechnic Press, Iran. 222p. (In Persian)
8. Ghofrani, M., Farshchi, V., and Azizi, M. 2014. Investigate and identify the indicators of customer loyalty to the brand in the furniture industry by AHP. Iranian journal of Wood and paper Science Research. 29: 2.310-323. (In Persian)
9. Gudarzi, E. 2014. Identifying and ranking of the effective factors on competitiveness of the household wood furniture industry by multi-attribute decision making method in Iran. M.Sc. thesis, Department of Wood and Paper Science and Technology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj.
10. Hajati Modaraee, S., and Jalalzadeh, B. 2006. Defining aesthetic values in designing furniture for young familie, Bagh-E-Nazar, 30: 2.30-48. (In Persian)
11. Home and Office Furniture Exporters Union. 2009. The Bulletin of home and office furniture union, a look at export hall of the 18st international exhibition of Home and Office Furniture (Hofex). Feb. 2-6 Tehran, Iran, 50p.
12. Lihra, T., Buehlmann, U., Graf, R. 2012. Customer preferences for customized household furniture. Journal of Forest Economics, 18: 2.94-112.
13. Maleki, Gh., M., Tajdini, A., Pourmousa, Sh., and Agharafie, E. 2014. Identifying and ranking of the effective factors on customer satisfaction of the household wood furniture industry by Multi-Attribute Decision Making Methods (Case Study: Wood home furniture). Karaj, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 28: 4.700-717. (In Persian)
14. Mehregan, M.R. 2013. Advanced operational research, 2ed Ed. Publication of University Book, Iran, 256p. (In Persian)
15. Moradi, K., and Rafighi, A. 2013. Investigation the effective factors on MDF acceptability and analysis of Market Demand in Iran. Gorgan, J. Wood and Forest Science and Technology, 20: 2.77-93.
16. Nemli, G., Hiziroglu, S., Serin, H., Akyuz, K.C., Akyuz, I., and Toksoy, D. 2007. A perspective from funiture and cabinet manufactures in Turkey. Building and Environment, 42: 5. 1699-1706.
17. Ng, B.K., and Kanagasundaram, T. 2011. Sectoral innovation systems in low- tech manufacturing: types, sources, driviers and barriers of innovation in Malaysia's wooden furniture industry. International Journal of institutions and economics, 3: 549-574.
18. Ng, B.K., and Kanagasundaram, T. 2012. The dynamics of innovation in malasia's wooden furniture industry– innovation actors and linkages. Forest Policy and Economics, 14: 5.107-118.
19. Osman, H., Hemmington, N., and Bowie, D. 2009. A transactional approach to customer loyalty in the hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 21: 3. 239-250.
20. Rangavar, H., and Khojasteh khosro, S. 2014. Investigating the Effective Index on Customers Choice in Buying Furniture. Iranian Journal of Wood and Paper Industries. 5: 1.22-39. (In Persian)
21. Stafford, M.R., Stafford, T.F., and Wells, B.P. 2009. Determinants of service quality and satisfaction in the auto casualty claim process. J. service marketing, 12: 6. 426-440.
22. Tajdini, A., Rabie, D., Jahan Latibari, A., and Pourmousa, Sh. 2011. Study on effective indexes on exports of wooden furniture in Iran. Journal of Sciences and Techniques in Natural Resources. 6: 2. 71-87. (In Persian)
23. Toivonen, R. 2011. Dimensionality of quality from a customer perspective in the wood industry, PhD dissertation, Department of Forest Science, University of Helsinki ,71p.
24. Tracogona, A., Pelizzari, S., and Finzi, U. 2013. The World furniture outlook 2012. Centre for industrial studies, Milan, Italy. 5p.