عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در طرح های حفاظت از جنگل‌ در شهرستان گیلان غرب

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا- همدان

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده

سابقه و هدف: جنگل‌های زاگرس از نظر وسعت، تنوع گیاهی و تأثیر در زندگی اقتصادی مردم دارای اهمیت زیادی بوده و بر این اساس یکی از غنی‌ترین منابع زیستی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. لذا حفظ و نگهداری این جنگل‌ها از ضرورت خاصی برخوردار است. بر این مبنا تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر مشارکت جوامع محلی در حفاظت از عرصه های جنگلی در منطقه زاگرس انجام شده است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات کمی و مبتنی بر روش تحقیقات توصیفی- همبستگی است که به شیوه مطالعات پیمایشی انجام شده است. در این تحقیق روستاهای شهرستان گیلان غرب در استان کرمانشاه به‌عنوان منطقه موردبررسی انتخاب شد. جامعه آماری شامل 550 نفر از مردان و زنان روستایی ساکن در منطقه بود که با استفاده از جدول نمونه‌گیری گرجسی و مورگان تعداد 220 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه تحقیق تعیین شدند. اطلاعات موردنیاز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات تعدادی از استادان دانشگاه و کارشناسان منابع طبیعی استفاده شد. برای پایایی پرسشنامه نیز ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای بخش های مختلف پرسشنامه بطور میانگین 75/0 بدست آمد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری میانگین، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه معنی‌داری بین متغیرهای مستقلی نظیر سن، سطح سواد، جنسیت، شغل، تعداد دام، ویژگی‌های اجتماعی فرهنگی مردم، میزان وابستگی اقتصادی مردم به جنگل، وضعیت ارتباطات سازمانی و میزان دانش و اطلاعات مردم در زمینه جنگل با میزان مشارکت آن ها در طرح‌های حفاظت از جنگل بعنوان متغیر وابسته این تحقیق وجود دارد. افزون بر این، مشخص شد که سطح مشارکت در بین افراد مورد مطالعه در سطح پایینی قرار دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای وضعیت ارتباطات سازمانی و میزان دانش و اطلاعات مردم در زمینه حفاظت از جنگل تأثیر معنی‌داری بر میزان مشارکت روستاییان در طرح‌های حفاظت از جنگل دارند و دو متغیر مذکور در مجموع، 29 درصد از تغییرات میزان مشارکت روستاییان در طرح‌های حفاظت از جنگل را پیش‌بینی می‌کنند.
نتیجه‌گیری: بر مبنای یافته های تحقیق، ویژگی‌های اجتماعی- فرهنگی و میزان دانش و اطلاعات روستاییان، مهم‌ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای موثر بر میزان مشارکت آن‌ها در طرح های حفاظت از جنگل می باشد. بر این اساس می‌توان گفت توفیق برنامه های حفظ و احیای عرصه های جنگلی مستلزم ارتقای دانش و اطلاعات مردم و تبیین جایگاه آنها در اجرای برنامه های حفاظتی و نیز بهره گیری از ظرفیت نهادها و گروه های محلی می باشد. همچنین با بهره گیری از راهکارهای افزایش ارتباط مردم با سازمان ها و نهادی دولتی و ایجاد و تقویت انگیزه مردم برای همکاری موثر با نهادهای دولتی، می توان مشارکت جوامع محلی در برنامه های حفاظت از جنگل ها را تقویت نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors affecting people’s participation in forest protection plans in Gilan-e Gharb

نویسندگان [English]

  • Ahmad Yaghoubi Farani 1
  • Saeid Karimi 1
  • Farshad Permozeh 2
1
2
چکیده [English]

Abstract

Background and objectives: In Iran, zagros forests are important in terms of size, plant diversity and their impacts on the lives of local people and economic security. Thus, the preservation of these forests is imperative and governmental natural resource organization implements some different plans with local people cooperation. The purpose of this study was to explore the factors affecting the level of local people’s participation in forest protection plans in Gilan e Gharb County.
Materials and Methods: This study was a descriptive- correlational research which was done through a surveying methodology in Gilan e Gharb (Kermanshah province). The statistical population of this descriptive-correlational study included 550 local people in Gilan-e Gharb County. According to Morgan’s table, a sample of 220 local people was chosen through random sampling method. Data were collected using a questionnaire as a main research tool. The validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and its reliability was determined using Cronbach's Alpha test (0.75). Pearson correlation formula and multiple regression analysis were run to analyze the data. SPSSwin20 was used to do statistical analysis.
Results: Results showed that the level of people’s participation and cooperation in different actions of forest protection plans were low. There was also a significant and positive relationship between some independent variables like age, education level, and occupation, number of livestock, cultural and social characteristics of the population, economic dependence on woods and forest, organizational communications and knowledge about forest with participation in conservation forest projects as dependent variable. The result of multiple regressions indicated that organizational communications and knowledge and information had significant effects on people’s participation in the forestry projects. Totally, 29% of people’s participation was explained by organizational communications and knowledge and information.
Conclusions: In total, the research results showed that the level of local people’s participation in the forest protection plans was low. This means that protection plans should focus on new motivations to improve people’s participation. In addition, findings showed that socio-cultural characteristics, knowledge and information are two important factors affecting the level of participation in forest protection plans. Therefore, to improve people’s participation, it is necessary to focus on improving the level of knowledge and information of local people, explaining the role of people in forest protection plans and using the capacity of local institutions. Another way to foster people’s participation is to increase local people’s interaction with relevant organizations and institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural Resources
  • forest
  • Forest protection
  • Participation
1. Adhikari, T., Kingi, T., and Ganesh, S. 2014. Incentives for community participation in the
governance and management of common property resources: the case of community forest
management in Nepal. Forest Policy and Economics. 44: 1–9.
2. Aghazamani, J. 2011. Sustainable forest management strategy Zagros. Iranian Journal forest
and grassland, 54: 30-37. (In Persian)
3. Ahnstrom, J., Hockert, J., Bergea, H.L., Francis, C., Skelton, P., and Hallgren, L. 2009.
Farmers and nature conservation: What is known about attitudes, context factors and actions
affecting conservation, Renewable Agriculture and Food Systems. 24(1): 38-47.
4. Arayesh, B., and Hosseini, B. 2011. Regression analysis of the factors influencing people's
participation in conservation, development and utilization of renewable natural resources
from the perspective of natural resource experts Ilam, Iranian Journal of Agricultural
Economics and Development. 24(1): 49-58. (In Persian)
5. Barro, A. 2005. Evaluating the Effetiveness of Participatory Agroforestry Programs in a
Pastoral Sestem, Based 0n ExistingbValus, A Case Study of Turkana in Kenya. Journal of
Agroforestry system. 141(21).
6. Colombo, S.J., Chen, J., Ter-Mikaelian, Michael T., McKechnie, Jon, Elkie, Philip C.,
MacLean, Heather L., and Heath, Linda, S. 2012. Forest protection and forest harvest as
strategies for ecological sustainability and climate change mitigation. Forest Ecology and
Management, 281: 140–151.
7. Coulibaly-Lingani, P., Savadogo, P., Tigabu, M., and Oden, P. 2011. Factors influencing
people's participation in the forest management program in Burkina Faso, West Africa.
Forest Policy, Economics, Development and social change. 26(1): 292-302.
8. DeBoer, W., and Baquete, D.S. 2000. Natural Resource use , crop Damagea and Attiudes of
Rural people in the vicinity of the Maputo Elphant Resource , Mozambique. Journal of
Environ mental concer vation. 25(3): 208-218.
9. Gangadharappa, N.R., Acker, D.G., Chengappa, P.G., Ganesamoorthi, S., Kumar, S., Sajeer,
M.V., Shen, D. 2007. Social capital and ability change mongindian farmers. Retrieve from
http://www. AIAEE.org /attachment/127, 14(2).
10. Garforth, C. 1990. Seeing the people for the trees: implication of social forestry for the
thraning of forestry Extension staff in karnaka- south in india. social forestry Network,
Network paper 12F, summer/ winter 1990.
11. Geisler, H.J., and Lambin, E.F. 2002. Proximate Causes and Underlyng Driving Forces of
Tropical Deforestation. Bioscience. 52(2): 143-150.
12. Heydari, Q., Barani, H., Aghili, S.M., and Ghorbani, J. 2011. The relationship between the
support services and extensi and participation of ranchers in rangeland restoration (Case
study: Baladeh rangelands, north of Iran), Iranian Journal of Water and Soil Conservation,
17(4): 47-65. (In Persian)
13. Kumar, J., Sebak, L., Wietze and Ahmed, M. 2014. Factors affecting participation in joint
forestmanagement in the West Bengal state of India”. Journal of Forest Economics, JFE-
25222; No. of Pages 16. Article in press.
14. Liu, J., Zhang, R., and Zhang, Q. 2012. Traditional forest knowledge of the Yi people
confronting policy reform and social changes in Yunnan province of China. Forest policy
and economics, 16: 1-9.
15. Mirdamadi, M., Alizadehfard, R., and Alimardani, P. 2011. Examine the relationship
between turnout and results (socio-economic), the plan Hable (Case Study: Tehran), Iranian
Journal of Agricultural Economics and Development Research, 2-41(4): 557-564. (In
Persian)
16. Najmi, M., Borghanifarahani, M., Saiedi, A., Moghadasi, J., and Sadat mirvahabi, H. 2013.
Investigation of effective factors and barriers factors in utilization cooperation to
improvement of Markazi province rangelands.5th national conference of rangland
management”, Boroujerd,184. (In Persian)
17. Pouport, B., and Rober, A. 2008. Repellent factors of social participation in London. British
journal of social work, 21(2): 23-29.
18. Pirzadian, A. 2010. Check the status of local communities in the preservation and
development plan Zagros forests (Case study in the province of Kermanshah), Iranian
Journal forest and grassland, 12(15): 47-52. (In Persian)
19. Richard, A.G., Mafuru, C.S., Paul, M., Kayombo, C.J., Kashindye, A.M., Chirenje, L.I., and
Musamba, E.B. 2011. Human activities influencing deforestation on meru catchment forest
Reserve, Tanzania, J. Hum Ecol. 33(1): 17-20.
20. Soltani, A., Shamekhi, T., Noori Naieni, M.S., and Arabmazar, A. 2011. Effects of forest
resources on income distribution and poverty (Case study: watershed of Tang Tamoradi).
Journal of forest and wood products, Iranian journal of natural resources, 63(4): 369-385. (In
Persian)
21. Shariati, R., Zaiadbakhsh., S., and Varamini, N. 2006. Factors affecting rural forest dwellers
participation in forest conservation in North and West, Iranian Journal of Forest and Range,
67: 23-29. (In Persian)
22. Vari, A. 2006. International water resources association water international”. Journal of
Academy of Sciences Hungary. 29(3): 124-138.