مقایسه پنج روش فاصله‌ای اندازه‌گیری تراکم در چند تیپ گیاهی فلور خزری

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

وجود اطلاعات پایه در مورد روشهای مختلف اندازهگیری پوشش گیاهی میتواند به محققان در تصمیمگیری برای اندازهگیری و ارزیابی پوشش گیاهی کمک نماید. در این پژوهش 5 روش فاصلهای برآورد تراکم گیاهان (نزدیک‌ترین فرد، نزدیک‌ترین همسایه، زوج‌های تصادفی، ربعی (یک چهارم متمرکز) و زاویه منظم) در 3 تیپ Artemisia sieberi، Juncus littoralis و Punica granatum در استان مازندران از نظر دقت، صحت و زمان نمونه‌گیری مورد مقایسه قرار گرفتند. در هر تیپ شمارش کامل گونه غالب در سطح 5000 مترمربع انجام و به‌عنوان تراکم واقعی در نظر گرفته شد. سپس روش‌های فاصله‌ای در قالب نمونه‌گیری تصادفی- سیستماتیک به‌کار گرفته شدند. نتایج نشان داد که روشهای فاصلهای در هر منطقه و بین مناطق، برآورد متفاوتی از تراکم را نشان دادند. در تیپ درمنه دشتی روش زاویه منظم دارای حداقل ضریب تغییرات بوده و در تیپ سازوی ساحلی دو روش نزدیک‌ترین فرد و زوج تصادفی از ضریب تغییرات کمتری برخودار بوده‌اند. در تیپ انار وحشی روش نزدیک‌ترین همسایه کمترین ضریب تغییرات را داشته است. از نظر صحت در دو تیپ درمنه دشتی و سازوی ساحلی روشهای نزدیک‌ترین فرد، زوج تصادفی و ربعی از اشتباه معیار کمتری برخودار بودند. در تیپ انار وحشی روشهای نزدیک‌ترین فرد و ربعی اشتباه معیار کمتری داشتند. در تیپ درمنه دشتی روشها از نظر کارآیی به هم نزدیک بوده اما در تیپ سازوی ساحلی دو روش نزدیک‌ترین فرد و زوج‌های تصادفی و در تیپ انار وحشی روش نزدیک‌ترین همسایه دارای کارآیی بهتری نسبت به سایر روشها بودند.

عنوان مقاله [English]

Comparison of Five Distance Methods for Measuring Density in Several Vegetation Types of Khazar Flora

چکیده [English]

Primary information about different methods of vegetation sampling is important to researchers to decide about their sampling. In this study we applied five distance methods (closest individual, nearest neighbor, random pairs, point-centered quarter and angle orderd) to estimate plant density in three vegetation types including Artemisia sieberi, Juncus littoralis and Punica granatum in Mazandaran, Iran. Methods were compared according to their precision, accuracy, and efficiency. In each vegetation type total number of above dominant species (A. sieberi, J. littoralis and P. granatum) was counted in an area of 5000 m2 as actual density. Then five distance methods were applied under random-systematic sampling method. The results showed that in A. herba-alba angle orderd method had minimum coefficient variation (cv) but for J. littoralis closest individual and random pair methods showed minimum cv. For P. granatum the least cv was found in closest neighbor method. Based on the accuracy, for A. herba-alba and J. littoralis least standard error of the mean was found in three methods (closest individual, random pair, and point-centered quarter). Two of these methods (closest individual and point-centered quarter) showed also least standard error of the mean for P. granatum. For A. herba-alba all methods showed more or less the same efficiency but for J. littoralis closest individual and random pairs and for P. granatum closest neighbor had better efficiency than other methods.