بررسی تأثیر میزان مصرف مواد شیمیایی بر ویژگی‎های خمیر کاغذ شیمیایی – مکانیکی از ساقه کلزا

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

این بررسی با هدف ارزیابی تأثیر میزان مصرف مواد شیمیایی بر طبقه‎بندی اندازه‎ الیاف و ویژگی‎های مقاومتی خمیر کاغذ ساقه کلزا انجام گرفته است. خمیر کاغذ با استفاده از مقادیر متفاوت هیدروکسید سدیم (4، 8 و 12 درصد وزن خشک ماده سلولزی) و سولفیت سدیم (8، 10، 12 و 14 درصد وزن خشک ماده سلولزی) و مقادیر ثابت زمان فراوری شیمیایی، دمای حداکثر و نسبت مایع پخت به ساقه کلزا به ترتیب 15 دقیقه و 125 درجه سانتی‎گراد و نسبت 7 به 1، تهیه شد. بازده‏های قابل قبول خمیر کاغذها بین 57 تا 63 درصد و بازده‏های کل بین 1/60 تا 95/68 درصد تعیین گردید. مقدار لیگنین خمیر کاغذها بین 75/19 تا 8/23 درصد و مقدار هولوسلولز آنها بین 1/70 تا 1/73 درصد اندازه‎گیری شد. درجه روانی خمیر کاغذهای پالایش نشده بین 330 تا 653 میلی‎لیتر استاندارد کانادایی بود، که پس از 1000 دور پالایش به 194 تا 301 میلی‎لیتر استاندارد کانادایی کاهش یافت. طبقه‎بندی الیاف خمیر کاغذها نشان داد که میزان الیاف بخش 100R بین 3/46 تا 53 درصد می‌باشد و در اثر پالایش تغییر زیادی نکرد. شاخص مقاومت در برابر کشش خمیر کاغذها بین 25/13 تا 05/15 Nm/g تعیین شده، که در اثر پالایش به 9/14 تا 79/17 Nm/g افزایش یافت. شاخص مقاومت در برابر پاره شدن بین 07/3 تا 36/4 /g2mN.m بود و در اثر پالایش تغییر زیادی مشاهده نشد. شاخص مقاومت در برابر ترکیدن این خمیر کاغذ کم و بین 1 تا 3/1 /g2kPa.m محدود می‌باشد. این ویژگی در اثر پالایش افزایش یافته و به حداکثر /g2kPa.m2 رسیده است.

عنوان مقاله [English]

Investigation on The Effect of Chemical Treatment on The Properties of Chemi-Mechanical Pulp from Rapeseed Stem

چکیده [English]

The influence of chemical consumption on fiber and strength properties of pulp produced using rapeseed stem is evaluated. Three dosages of NaOH (4, 8, 12%) and four dosages of Na2SO3 (8, 10, 12, 14) were applied and treatment duration and temperature were kept constant as 15 minutes and 125ºC. L/W was 7/1. Screened and total yield of pulps were measured as 57-63% and 60.1-68.95%, respectively. The residual lignin and holocellulose in the pulp varied between 19.75-23.8% and 70.1-73.1%, respectively. The unrefined freeness of the pulps were measured as 330-652 ml CSF which were reduced to 194-301 ml CSF after treatment at 1000 revolution in PFI mill. The fiber classification indicated that the portion of R-100 is amounting to 46.3-53% which did not change after refining. Tensile index was measured as 13.25-15.05 Nm/g which was improved to 14.9-17.79 Nm/g upon refining. However, the tear index was not altered as the pulp was refined and it was remained as 3.07-4.36 mNm2/g. The burst index was fairly low as 1-1.3 kPa.m2/g which after refining increased to 2 kPa.m2/g.