بررسی اکولوژیکی رویشگاه گونه محلب در جنگل‌های زاگرس میانی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس و دانشجوی کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

4 کارشناس‌ارشد اداره کل منابع طبیعی، استان کرمانشاه

5 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ایلام

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اکولوژیکی گونه محلب Cerasus mahaleb (L.) Mill در رابطه با برخی عوامل فیزیوگرافی و ادافیکی در رویشگاه‌های این گونه، در جنگل‌های زاگرس میانی است. از روش تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی (آنالیز PCA) به‌منظور دست‌یابی به مهم‌ترین عوامل یا متغیرهای رویشگاهی بر پراکنش گونه محلب استفاده شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که مهم‌ترین عوامل محیطی مؤثر در استقرار و پراکنش این گونه شامل ارتفاع از سطح دریا، کلسیم، جهت جغرافیایی، درصد آهک، شیب، نیتروژن، فسفر، اسیدیته، درصد رس، درصد سنگ‌ریزه رویشگاه، مقدار ماده آلی، سیلت، پتاسیم و کربن می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological Survey of Cerasus mahaleb (L.) Mill Site in Middle Zagros Forests

نویسندگان [English]

  • N. Sekhavati 1
  • M. Akbarinia 2
  • S. Khazaeipoul 3
  • H. Zanganeh 4
  • J. Mirzaei 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

The aim of this study is ecological investigation of Cerasus mahaleb (L.) Mill relation to some physiographic and edaphic conditions in this sites (10 ha area). in order to achievement to the most important factors on distribution of cerasus mahaleb (L.) Mill (PCA) method was used. Results showed that most important factors affecting on the establishment and distribution of Cerasus mahaleb (L.) Mill were Elevation, Ca, aspect and lime, slope, N, P, pH, clay, stony percent, organic matter, silt, K and C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cerasus mahaleb (L.) Mill
  • Middle zagros
  • Environmental Factors