تأثیر تیمار حرارتی بر ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی چوب گونه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه زابل

2 استادیار دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه زابل

چکیده

تیمار حرارتی بیش‌تر برای بهبود ثبات ابعادی چوب و تولیدات چوبی استفاده می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تیمار حرارتی بر خواص مکانیکی و فیزیکی چوب اکالیپتوس بود. نمونه‌های چوبی تحت حرارت‌های 130، 160 و 190 درجه سانتی‌گراد برای دوره‌های زمانی 3، 6 و 9 ساعت قرار گرفتند. خصوصیات مکانیکی شامل مقاومت فشاری موازی الیاف، مقاومت فشاری عمود بر الیاف، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، سختی در جهت‌های عرضی، شعاعی، مماسی و مقاومت برشی و خصوصیات فیزیکی شامل دانسیته خشک و واکشیدگی نمونه‌های چوبی تیمار شده اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد که مقدار دانسیته و واکشیدگی با افزایش درجه حرارت و زمان تیمار کاهش پیدا کرد. تأثیر افزایش زمان تیمار بر کاهش واکشیدگی چشم‌گیرتر بوده است. هم‌چنین نتایج نشان داد که نمونه‌های تیمار شده خصوصیات مکانیکی کم‌تری در مقایسه با نمونه‌های شاهد دارند. علاوه‌بر آن، افزایش درجه حرارت و زمان تیمار خصوصیات مکانیکی به‌خصوص مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و فشار موازی الیاف را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of heat treatment on the mechanical properties of eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis) wood and changes in physical properties

نویسندگان [English]

  • M. Dahmardeh Ghaleno 1
  • M. Nazerian 2
1
2
چکیده [English]

Heat treatment is often used to improve the dimensional stability of wood and wood products. The aim of the study was to investigate the effects of heat treatment on the mechanical and physical properties of eucalyptus wood. Wood samples were exposed to temperature levels of 130, 160 and 190 ˚C for time spans ranging from 3 to 9 hour. Mechanical properties including compression strength parallel to grain, compression strength perpendicular to grain, bending strength, modulus of elasticity in bending, janka-hardness and shear strength and physical properties including oven-dry density and swelling of heat-treated samples were determined. The results showed that the values of density and swelling decreased with increasing temperature treatment and treatment times. Also the results indicated that treated samples had lower mechanical properties compared to the control samples. In addition, increase in temperature and durations decreased the mechanical properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat treatment
  • Eucalyptus wood
  • Mechanical properties
  • Physical properties