نویسنده = متینی بهزاد، حامد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر رویشگاه بر فعالیت کامبیوم و تشکیل چوب گونه سرخدار (Taxus baccata) در سه منطقه از استان گلستان

دوره 23، ویژهنامه (2)، زمستان 1395، صفحه 261-278

10.22069/jwfst.2017.11291.1594

حامد متینی بهزاد؛ محمدرضا ماستری فراهانی؛ رضا اولادی؛ سید ضیاء الدین حسینی؛ پریموژ آون