نویسنده = مهدوی، سعید
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر تیمار خمیرکاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه با آنزیم لاکاز بر مقاومت‌های آن

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 66-70

10.22069/jwfst.2018.11550.1606

سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ معصومه مرادی؛ امید رمضانی


2. تولید خمیر کاغذ NSSC از ساقه سورگم دانه‌ای به منظور تولید کاغذ کنگره‌ای

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 93-108

سعید مهدوی؛ فهیمه طهماسبی؛ علی قاسمیان؛ احمد سراییان


3. اثر استفاده از آنتراکینون بر ویژگی‌های خمیرکاغذ سولفیت خنثی از گونه ممرز

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 189-206

مریم روستایی؛ ربیع بهروز؛ سعید مهدوی


4. بهبود مقاومت‌های کاغذ کارتن کنگره‌ای کهنه با کمک تیمارهای شیمیایی و حرارتی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 139-152

محمد امین عندلیبیان؛ سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی