نویسنده = خزاعیان، ابولقاسم
تعداد مقالات: 3
1. اثر تیمارحرارتی با روغن کلزا بر روی کیفیت سطح چوب صنوبر دلتوئیدس

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 41-55

10.22069/jwfst.2017.13622.1695

فرید لطفی؛ محمد رضا ماستری فراهانی؛ ابوالقاسم خزائیان


3. تخته نانوسلولز: مطالعه عملکرد پیش پرس سرد و خواص فیزیکی تخته

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 281-302

10.22069/jwfst.2016.3111

صونا آزاد؛ حسین یوسفی؛ مهدی مشکور؛ ابولقاسم خزاعیان