نویسنده = میکائیلی تبریزی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت کمی فضای سبز درختی مناطق شهری مشهد و بررسی امکان توسعه آن با روش WLC و GIS

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 195-217

10.22069/jwfst.2016.2916

علی فکور؛ شعبان شتایی جویباری؛ علیرضا میکائیلی تبریزی؛ ابوطالب صالح نسب