اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد هادی معیری

مدیریت اکوسیستم جنگل دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/moayeri
moayerigau.ac.ir
0000-0001-8888-0134

h-index: 8  

سردبیر

دکتر شعبان شتایی

علوم جنگل- سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی استاد- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

shataeegau.ac.ir
0000-0002-3868-8475

h-index: 17  

مدیر داخلی

دکتر مژده مشکور

صنایع چوب و فرآورده های سلولزی استادیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/m-mashkour
jwfstgau.ac.ir
0000-0002-9275-8278

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید لطفعلیان

مهندسی جنگل استاد- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

mlotfaliansanru.ac.ir
0000-0001-7133-2385

h-index: 14  

دکتر شعبان شتایی

سنجش از دور و سامانه های اطلاعات مکانی در جنگل استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

shataeegau.ac.ir
0000-0002-3868-8475

h-index: 17  

دکتر خسرو ثاقب طالبی

اکولوژی جنگل و جنگلشناسی استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

saghebtalebirifr-ac.ir
0000-0001-6831-7125

h-index: 20  

دکتر احمد جهان لتیباری

مهندسی کاربرد چوب استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.

karaj.iau.ir/faculty/jahan-latibari/en/page/4990/profile
latibari.ajgmail.com
0000-0001-8153-7755

دکتر علیرضا عشوری

فناوری بایوکامپوزیت استاد. گروه پژوهشی: گروه صنایع شیمیایی آلی و دارویی

ashori_ayahoo.com
0000-0003-0946-1965

h-index: 64  

دکتر سید مجید ذبیح زاده

علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشیار- دانشگاه منابع طبیعی ساری

simap.sanru.ac.ir/homepage/S.M.Zabihzadeh/
m.zabihzadehsanru.ac.ir
0000-0002-7902-1415

h-index: 11  

دکتر اصغر فلاح

جنگلداری-بیومتری استاد، گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

simap.sanru.ac.ir/homepage/A.Fallah/?lang=en-gb
afallahsanru.ac.ir
0000-0002-3300-3975

h-index: 16  

دکتر محمدهادی معیری

جنگلداری دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/moayeri
moayerigau.ac.ir
0000-0001-8888-0134

h-index: 8  

دکتر داود آزادفر

جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دانشیار- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/azadfar
azadfar.dgmail.com
0000-0001-5022-4326

h-index: 10  

دکتر محمدرضا دهقانی فیروزآبادی

تکنولوژی خمیر و کاغذ دانشیار - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/m-dehghani
m_r_dehghanimail.ru
0000-0003-3089-8627

h-index: 12  

دکتر ابولقاسم خزاعیان

مهندسی چوب و کاغذ دانشیار - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

gau.ac.ir/Professor/khazaeian
khazaeiangau.ac.ir
0000-0003-1139-6023

h-index: 14