اثرات گل‌سنگ درخت‌زی تورنابئا روی برخی ویژگی‌های رویشی درختان سرونوش *علیرضا

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

ذخیره‌گاه جنگلی سرونوش به وسعت 195 هکتار در 23 کیلومتری جنوب فاضل‌‌آباد گرگان واقع شده است. گونه غالب این ذخیره‌گاه یعنی درخت نوش می‌باشد که رویشگاه‌های آن به‌صورت طبیعی و بومی در شمال ایران وجود دارند. با بررسی به‌عمل آمده مشاهده گردید که تعداد زیادی از پایه‌های سرو‌نوش دچار ضعف فیزیولوژیک شده‌اند. روی بیش‌تر درختان منطقه گل‌سنگ درخت‌زی تورنابئا وجود داشت. نتایج نشان داد که میزان خشکیدگی شاخه‌های آلوده به گل‌سنگ در قطرها و سنین مختلف متفاوت است و همچنین با افزایش تراکم گل‌سنگ، رویش درختان کاهش چشم‌گیری پیدا کرده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of arboricole lichen Tornabea scutellifera on some growth properties of Platycladus orientalis

چکیده [English]

The biological reserve of Biota orientalis with 195 hectare, which was located 23 km far from south of Fazelabad Gorgan, were studied. The dominant species of this area is Platycladus orientalis which is natural and native in the north part of Iran in Fazelabad. Observations showed that many stands of Platycladus orientalis had sever physiological weakness. Most of trees had shriveled. T. Ephebea. Results showed that the range of dryness in different diameters and ages were different and also with increasing density of lichen, growth of trees decreased salient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lichen
  • growth
  • T. Ephebea
  • Platycladus orien