بررسی مقدماتی اثرات فاصله کاشت بر روی فرم تنه و میزان رویش سالانه گونه افرا پلت (Velutinum Acer)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این پژوهش اثر فاصله کاشت بر روی خصوصیات فرم تنه درخت مانند مخروط‌شدگی، برون‌مرکزی، درصد بیضوی‌شدگی و همچنین مقادیر ارتفاع، رویش قطری و رویه زمینی درختان بررسی شد. به ‌این منظور از هر تیمار شامل فاصله‌های کاشت درختان افرا پلت به ابعاد 1×1، 5/1×5/1 و 2×2 متر 4 اصله درخت از جنگل آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (شصت‌کلاته گرگان) قطع گردید و اثر متغیر‌های بالا بر روی آن‌ها مطالعه شد. نتایج این پژوهش نشان داد با افزایش فاصله کاشت میزان رویش قطری سالانه درختان افرا پلت به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. همچنین بیش‌ترین مقدار رویه زمینی درختان مربوط به فاصله کاشت 2×2 متر و کم‌ترین مقدار آن مربوط به فاصله کاشت 1×1 متر بود. گرچه افزایش فاصله کاشت ارتفاع درختان، مخروط‌شدگی، معایب برون‌مرکزی و بیضوی شدن تنه را افزایش داد ولی اختلاف معنی‌داری را پدید نیاورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of initial spacing on bole form and annual growth of (Acer velutinum)

چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effect of planting space on specifications of trunk form in terms of tapering, eccentricity, elliptical stem well as height and diametric growth and basal area of Acer velutinum. For this purpose from each treatment including planting space of 1×1, 1.5×1.5 and 2×2 meters, four trees from Shastkalateh traning forest,Gorgon Iran, were cut and above mentioned factors were determined. The results showed that with increase in planting space, annual diameter growth were significantly increased. Maximum and minimum basal area was related to planting space of 2×2 and 1×1 m2, respectively. However, with increase of planting space, tapering, eccentricity and elliptical trunk were increased, but the difference was not considrable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planting space
  • Annual growth
  • Tapering
  • Eccentricity
  • Elliptical stem
  • Basal area
  • Acer Velutinum