بررسی مقاومت به هوازدگی چوب صنوبر دلتوئیدس پروپیونیله شده

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

در این مقاله تأثیر پروپیونیلاسیون بر مقاومت به هوازدگی چوب صنوبر دلتوئیدس مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های آزمایشی در شرایط مختلف دمایی و زمانی پروپیونیله شدند و به‌مدت 180 روز در معرض هوازدگی طبیعی قرار داده شدند. رنگ چوب پروپیونیله شده قبل و پس از 40، 80 و 180 روز هوازدگی مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. زبری سطح نمونه‌ها قبل و بعد از 180 روز هوازدگی، اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری در سطح اعتماد 95 درصد با استفاده از آزمون کراسکال والیس نشان داد که در اثر تیمار چوب صنوبر با انیدرید پروپیونیک، تغییر رنگ در اثر هوازدگی (‌خاکستری شدن) به‌طور معنی‌داری کاهش یافت؛ با افزایش درصد افزایش وزن از 3/7 به 4/16، میزان تغییر رنگ به‌طور معنی‌داری کاهش یافت. در پایان دوره هوازدگی، زبری سطح نمونه‌های تیمار شده با درصد افزایش وزن 4/16 درصد، کم‌تر از نمونه‌های شاهد بود اما این تفاوت معنی‌دار نبود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on weathering resistance of propionylated eastern cottonwood

چکیده [English]

In this study, the effect of propionylation on the weathering resistance of eastern cottonwood was investigated. The samples were propionylated under different reaction temperatures and times, and then the treated samples were exposed to natural weathering for 180 days. The color change of the propionylated wood was evaluated before and after weathering for time interval (40, 80 and 180 days). In addition, the surface roughness of the specimens was measured before and after weathering. The statistical analysis was done using Kruscal Wallis at the confidence level of 95% showed that propionylation reduced significantly the color change (turning grey( due to weathering. The color change reduced when the WPG increased. At the end of the exposure time to weathering, the surface roughness of the treated samples was 16.4% less than that for the control (untreated) samples but the difference was not statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weathering
  • Propionylated
  • Color change
  • surface roughness
  • WPG