تغییرات فصلی کاتیون‎های بازی در آب‌شویی تاج و پوشش کف گونه راش در توده آمیخته

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

آب‌شویی درختان عامل مؤ‌ثر در افزایش عناصر‌ غذایی خاک در کوتاه‌مدت می‎باشد و شدت آن تحت‌تأثیر عوامل متعددی در حال تغییر می‎باشد. در این پژوهش تأثیر فصول مختلف بر دینامیک کاتیون‎های بازی (سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) از طریق آب‌شویی تاج و پوشش کف گونه راش، در توده آمیخته راش- ممرزستان در سری یک طرح جنگلداری دکتر بهرام‎نیا استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‎های تاج‎بارش و آب عبوری از پوشش کف طی یک سال (1/10/87 تا 1/10/88) بعد از هر بارندگی جمع‎آوری گردید. نمونه‎های به‌دست آمده از آب‌شویی تاج و پوشش کف، از نظر غلظت و مقدار کاتیون‎ها بین فصول مختلف با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه مقایسه شدند. نتایج نشان داد در آب‌شویی تاج‎ مقدار همه کاتیون‎ها به‌جز منیزیم در فصول مختلف، در سطح 5 درصد از اختلاف معنی‎داری برخوردار بودند. همچنین در آب‌شویی پوشش کف، همه عناصر در فصول مختلف در سطح 5 درصد دارای اختلاف معنی‎داری بودند. بیش‌ترین و کم‌ترین میزان آب‌شویی در تاج و پوشش کف در فصول مختلف و مجموع فصل‎ها متعلق به پتاسیم (11/112 و 75/65 کیلوگرم در هکتار در مجموع چهار فصل) و منیزیم (1/6 و 5/4 کیلوگرم در هکتار در مجموع چهار فصل) بود. درختان با افزایش عناصر ‌غذایی محلول در خاک به‎ویژه در تابستان و پاییز زمانی‌که خاک خشک و رقابت شدید است، منجر به کاهش رقابت بین درختان و موجودات زنده و در نهایت افزایش بازده محصول می‎گردد. بنابراین اطلاع از شدت آب‌شویی در فصول مختلف برای برنامه‎‎های مدیریتی- اقتصادی برای استفاده بهینه از آب‌شویی، مورد‌ نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal variation of base cations on throughfall and forest floor leaching of beech species on base cation dynamics in the mixed stands beech forest

چکیده [English]

Forest canopy leaching changing based on the different factors, is an effective factor causes to increase nutrition in a short time. We investigated the effect of seasons on the variation of base-cations (Ca2+, Mg2+, Na+ and K+) in throughfall and forest floor leaching of the beech species in the mixed Hyrcanian beech forest in Golestan province, Iran. Throughfall and forest floor leaching samples were taken through a year (2008/12/21 to 2009/12/21). Amount of base-cations in throughfall and forest floor leaching (Ca2+, Mg2+, Na+ and K+) were compared by One-Way variance analysis in the different seasons. Results showed that the amount of Ca2+, Na+ and K+ in throughfall were different in seasons significantly except for Mg2+ (p+ (112/11 and 65/75 Kg ha-1year-1) and Mg2+ (6/1 and 4/5 kg ha-1 year-1), respectively. Forest canopy leaching increased the nutrition in soil solution especially in summer and fall that soil is dry and competition is intensive. So this process caused the competition between trees and organisms decreased and efficiency product increased finally. So the information of leaching intensity in different seasons is necessary for the economic-management programming to use the best leaching process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seasonal variation
  • Base-cations
  • Leaching
  • Beech