بررسی خصوصیات کمی، کیفی و توالی توده‌های طبیعی راش در جنگل وطنا استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

شناخت مراحل توالی و خصوصیات کمی و کیفی توده‌های طبیعی راش در این قسمت از جنگل‌های شمال این امکان را فراهم می‌سازد که دخالت‌های جنگل‌شناسی مناسبی را اتخاذ نمود تا اصل استمرار تولید و پایداری جنگل حفظ شود. این مطالعه در توده‌های طبیعی راش طرح جنگل‌داری وطنا در ارتفاع 1300 متری در 15 قطعه نمونه 1 هکتاری با اندازه‌گیری مشخصه‌های کمی، کیفی و تعیین مراحل توالی هر یک از قطعات‌ بر روی 1814 اصله درخت انجام شد. نتایج مشخصه‌های کمی این توده‌ها نشان داد که براساس آمیختگی گونه‌ها، تیپ توده در طرح جنگل‌داری وطنا، راش- ممرز، ساختار توده ناهم‌سال نامنظم است. متوسط تعداد در هکتار 122 اصله، متوسط رویه ‌زمینی 44/32 مترمربع در هکتار، متوسط ضریب قد کشیدگی و ضریب انبوهی کلاسیک به‌‌ترتیب 38/69 و 39/0 می‌باشد. ارتفاع غالب توده 69/34 متر، میانگین ارتفاع تنه 43/11 متر، میانگین ارتفاع تاج 9/‌15 متر، میانگین قطر تاج 6/‌8 ‌متر و حجم آن 454 سیلو در هکتار است. نتایج مشخصه‌های کیفی توده نشان داد 25/59 درصد تنه درختان بدون عیب و 75/40 درصد دارای عیب، 25/54 درصد تاج درختان متقارن و 75/45 درصد آن‌ها نامتقارن است. همچنین نتایج به‌دست آمده از این پژوهش نشان داد که بیش‌ترین سطح این توده در مرحله تحولی تخریب قرار دارد، مرحله تحولی اولیه به‌ندرت مشاهده می‌گردد و مرحله تحولی اپتیمال نیز به نسبت بیش‌تر از مرحله توالی اولیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on qualitative and quantitative characteristics and succession of oriental beech natural stands in Vatan forest

چکیده [English]

Knowledge on succession stage and quantitative and qualitative characteristicsofbeech (Fagus orientalis, Lipsky) in natural stands of north forest made it possible to apply the best siliviculture management. Through those methods the permanent and stable forest productivity could be continued. This study was done in beech natural stands (Vatana forest project), at 1300 meters altitude. Fifteen samples with 1 ha area were selected. The qualitative and quantitative characteristics and succession stage of all trees in each sample within the plat were measured. The results indicated that mixture species in Vatana forest project is fagues orientalis-carpinus betulus and structure type of these natural stands had uneven age and irregular. The average number of trees were estimated 122 per hectare and basal area was 32.44 m²/ ha. In addition, average coefficient height and coefficient density based on Rinke density coefficient estimated 69.4% and 39%, respectively. Dominate stand height was 34.7 m, its canopy volume 454 (silv/ha) and average trunk height were 11.4 m. Average canopy height and diameter were 15.9 m and 8.6 m, respectively. Qualitative characteristics of stand indicated that 59.2% of trees trunk were free of defects. The results also showed that the most area in this plan phase transformation was destroyed. The initial stage of transformation succession is rarely observed. Optimal stage of development is more rapid than initial succession and most of then observed to be in latter stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beech
  • Quantitative and qualitative characteristics
  • Natural stands succession
  • Golestan forest