معرفی گروه گونه‌های بوم‌شناختی گیاهی ذخیره‌گاه شمشاد پارک جنگلی سی‌سنگان و بررسی ارتباط آن‌ها با ویژگی‌های خاک

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

برای تعیین گروه‌های بوم‌شناختی در پارک جنگلی سی‌سنگان و بررسی ارتباط آن‌ها با متغیرهای خاک، بخش ذخیره‌گاه پارک به مساحت 5/543 هکتار مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 46 قطعه نمونه به روش سیستماتیک- انتخابی با سطح 400 مترمربع (20×20 متر) برای برآورد پوشش گیاهی درختی، درختچه‌ای و علفی به‌نحوی در سطح عرصه پیاده شدند که در توده‌های شمشادی آمیخته، خالص و غیرشمشادی تقریباً به تعداد مساوی قرار گرفتند همچنین ویژگی‌های خاک شامل اسیدیته، رطوبت، هدایت الکتریکی، آهک، کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم قابل جذب، اجزای بافت خاک (رس، سیلت و شن) و C/N در هر قطعه نمونه در دو عمق 15-0 و 30-15 سانتی‌متر مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. پوشش گیاهی به روش TWINSPAN طبقه‌بندی و سپس گروه‌های بوم‌شناختی منطقه مشخص شد که نتیجه آن شکل‌گیری سه گروه مورد اشاره در بالا بوده است. پس از طبقه‌بندی رویشگاه محاسبه ارزش شاخص گونه‌ها برای معرفی گونه‌های شاخص هر اجتماع گیاهی با استفاده از روش IV انجام پذیرفت. بررسی معنی‌‌داری متغیرهای خاک در داخل گروه‌ها با روش تجزیه واریانس و مقایسه میانگین دانکن انجام پذیرفت و برای تحلیل گرادیان فاکتورهای خاک از روش PCA استفاده شد. نمایش قطعات نمونه در تحلیل DCA و PCA نشان داد که قطعات نمونه هر گروه گیاهی در کنار یکدیگر قرار گرفته و تشکیل گروه‌های متمایزی را می‌دهند. مجموع تجزیه و تحلیل‌های آماری صورت گرفته در ارتباط با ویژگی‌های خاک و گروه‌های بوم‌شناختی نشان داد که اسیدیته‌، پتاسیم قابل جذب، هدایت الکتریکی، درصد کربن آلی، نسبت کربن آلی به نیتروژن کل، رطوبت و بافت خاک از ویژگی‌های اصلی تغییرپذیری در گروه‌های بوم‌شناختی منطقه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Ecological Plant Species Groups of Sisangan Reserve Buxus Hyrcana Forest Park and Studying their Relationship with Soil Properties

چکیده [English]

In order to determine the ecological groups in Sisangan Forest Park and study its relationship with soil variables, reserve area of the park (approximately 543.5 hectare) were evaluated. Total 46 systematic-selected sample plots, about 400 m2 (20×20 m) for estimation of tree, shrub and herb vegetations in the field of mixed Bux tree, pure stands and non-Bux were almost equal numbers were selected. TWINSPAN vegetation analysis program was used to classify ecological groups which resulted formational of three above mentioned groups. After site classification, indicator species values were accounted by IV method. Soil acidity, moisture content, electrical conductivity, organic carbon, total nitrogen, available phosphorus and potassium, soil texture and ratio of organic carbon to total nitrogen in each plot at the depth of 0-15 and 15-30 cm were determined. Significant consideration of soil variables within groups, one-way analysis of variance and Duncan’s group mean comparison range were applied; and for gradient analysis of soil factors PCA was used. Sample plots in PCA and DCA showed that each samples of plant groups were stayed closed together and they form the idiosyncratic groups. Statistical analysis showed that soil acidity, available potassium, electrical conductivity, organic carbon, ratio of organic carbon to total nitrogen, moisture content and soil texture are the basic characteristics’ variability in ecological region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological species groups
  • TWINSPAN
  • DCA
  • PCA
  • Buxus hyrcana Pojark