مرکب‌زدایی آنزیمی کاغذ باطله اداری در مقایسه با روش متداول شیمیایی: بخش دوم- ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی کاغذ

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

مرکب‌زدایی کاغذهای مخلوط باطله اداری به روش متداول شیمیایی، علاوه‌بر مصرف زیاد مواد شیمیایی و انتشار قابل‌ملاحظه آلودگی‌های زیست‌محیطی، دارای کارآیی به‌نسبت کمی است. از سوی دیگر، مرکب‌زدایی آنزیمی کارآیی مرکب‌زدایی را، حتی با کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی افزایش می‌دهد ولی ممکن است باعث کاهش ویژگی‌های مقاومتی خمیر کاغذ مرکب‌زدایی شده گردد. در این مقاله ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی خمیر کاغذ مرکب‌زدایی شده آنزیمی مخلوط کاغذهای باطله اداری، به‌دست آمده از تیمارهای برتر از نظر کارآیی مرکب‌زدایی با استفاده از آنزیم سلولاز تجاری به‌دست آمده از قارچ Aspergillus niger، با نمونه‌های برتر به‌دست آمده از تیمار شیمیایی و شاهد مقایسه شدند. نتایج نشان داد که کاغذهای دست‌ساز به‌دست آمده از خمیر کاغذهای مرکب‌زدایی شده به روش آنزیمی نسبت به تیمار شیمیایی دارای ضخامت و حجم ویژه کم‌تری بودند ولی از نظر ویژگی‌های مقاومتی تفاوت معنی‌داری با نمونه‌های به‌دست آمده از تیمار شیمیایی نشان ندادند. در نتیجه به‌دلیل کارآیی بهتر مرکب‌زدایی و نیز ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی قابل‌قبول، مرکب‌زدایی آنزیمی به‌عنوان جایگزین مناسبی برای روش متداول شیمیایی برای مرکب‌زدایی کاغذهای مخلوط باطله اداری توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enzymatic Deinking of Office Waste Papers in Comparison with Conventional Chemical Deinking: part 2-physical and strength properties of paper

چکیده [English]

Mixed office waste deinking by conventional chemical process, other than having higher chemical consumption and considerable emission of environmental pollutions, has relatively lower deinking efficiency. On the other hand, enzymatic deinking increases deinking efficiency even at reduced environmental pollutions, but it may reduce the strength properties of deinked pulp. At present paper, the physical and strength properties of mixed office waste enzymatic deinked pulps, selected from superior enzymatic treatments in terms of deinking efficiency using commercial cellulase enzyme from Aspergillus niger, were compared with the selected superior samples of chemical deinking treatments and the reference sample. The results showed that, the hand sheets of enzymatic deinked pulps, in comparison with chemical deinking, had lower caliper and bulk but without having significant differences with chemically deinked pulps in terms of the strength properties. As a result, because of its better deinking efficiency and also acceptable physical and strength properties, enzymatic deinking was recommended, as a proper substitute of conventional chemical deinking, for deinking of mixed office waste papers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enzymatic deinking
  • Chemical deinking
  • cellulase
  • Physical properties
  • strength properties