بررسی اثر وضعیت جوی و زمان روی کارایی تله‌های فرومونی ابریشم‌باف ناجور (L.) Lymantria dispar

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

یکی از روش‌های مناسب برای پایش و کنترل آفات جنگلی، استفاده از تله‌های فرومونی است. امکان استفاده از این روش برای پایش و کنترل جمعیت ابریشم‌باف ناجور، در پارک جنگلی دلند مورد بررسی قرار گرفت. در تابستان 1387، در منطقه مورد پژوهش، 8 تله فرومونی سفیدرنگ در ارتفاع 5/1 متری از سطح زمین روی تنه درختان نصب گردید. تله‌‌ها در فاصله 100 متری از حاشیه داخل‌ جنگل، در جهت باد غالب منطقه و به فاصله 150-100 متری از یکدیگر قرار گرفتند. این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر فاکتورهای وضعیت جوی و ساعات مختلف شبانه‌روز روی کارایی تله‌های فرومونی ابریشم‌باف ناجور، به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارها، ترکیبات مختلف سطوح 3 وضعیت جوی (صاف، ابری و بارانی) و 3 زمان به دام افتادن حشرات (ساعت‌های 7، 13 و 20) بودند. نتایج نشان داد که اثر وضعیت جوی و ساعات مختلف شبانه‌روز روی تعداد حشرات به دام افتاده در تله‌‌های فرومونی، در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار بود. همچنین، اثر متقابل 2 فاکتور نیز در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار بود. بررسی مقایسه میانگین اثرات متقابل فاکتورها نشان داد که در وضعیت‌های جوی صاف و ابری، در ساعات مختلف شبانه‌روز بین تعداد حشرات به دام افتاده در تله‌های فرومونی اختلاف معنی‌داری وجود داشت. بیش‌ترین تعداد حشرات به دام افتاده در وضعیت جوی صاف و ساعت 7، و کم‌ترین تعداد آن نیز در ساعت 20 و وضعیت جوی بارانی رخ داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the effects of atmospheric conditions and daily time on pheromone traps efficiency of the gypsy moth, Lymantria dispar (L.)

چکیده [English]

Using pheromone traps is one of the suitable methods for monitoring and control of forest pests. The objective of this research was to determine the effects of atmospheric conditions and daily times on pheromone traps efficiency of the gypsy moth, Lymantria dispar (L.). Sampling was carried out in Dalandforest park during 2008. Samples were taken on three atmospheric conditions (sunny, cloudy and rainy) and daily times (07:00 AM, 08:00 PM and and 01:00 PM). A factorial experiment in a randomized design was used to analyze the data and means were compared usingDuncan’s multiple range test. Eight white traps were placed on trees at distance of 100-150 m from each other at 1.5 m height in each site. Results showed that atmospheric conditions and daily times of day had significant (P<0.001) effects on number of males capture in pheromone traps. The interaction of daily times and atmospheric conditions were also significant. Maximum captures of male moths were observed at 07:00 AM, and sunny conditions. Also, minimum captures occurred in 08:00 PM and rainy conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gypsy moth
  • Pheromone traps
  • Atmospheric conditions
  • Daily time
  • Daland Park