بررسی تأثیر گونه درخت میزبان و ارتفاع تخم‌ریزی روی برخی از پارامترهای زیستی ابریشم‌باف ناجور (L.) Lymantria dispar، در جنگل‌های استان گلستان (مطالعه موردی: پارک جنگلی دلند)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

ابریشم‌باف ناجور، (L.) Lymantria dispar، مهم‌ترین آفت درختان جنگلی در سراسر دنیا است. خسارت ناشی از تغذیه‌ لاروهای این حشره به مختل شدن فعالیت گیاه، خزان زودرس و در نهایت، کاهش کمی و کیفی محصول منجر می‌گردد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر فاکتورهای گونه‌ درخت میزبان و ارتفاع تخم‌ریزی روی برخی از پارامترهای زیستی (اندازه دسته تخم، درصد تفریخ تخم، طول بدن لاروهای نئونات و درصد مرگ و میر لاروهای نئونات) ابریشم‌باف ناجور‌ در سال‌های 1386 و 1387 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در پارک جنگلی دلند گرگان انجام شد. تیمارها ترکیبات سطوح مختلف 4 گونه‌ درختی (آزاد، انجیلی، بلوط و ممرز) و 5 ارتفاع تخم‌ریزی (5/0، 1، 5/1، 2 و 5/2 متر از تنه‌ درخت آلوده) بودند. نتایج نشان داد که اثر ارتفاع تخم‌ریزی روی پارامترهای زیستی مورد مطالعه در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار بود، ولی اثر گونه‌ درخت میزبان روی صفت‌های اندازه‌گیری شده و نیز اثرات متقابل دو فاکتور، غیرمعنی‌دار بود. بیش‌ترین درصد زنده‌مانی، اندازه‌‌ دسته‌ تخم و میانگین طول بدن لاروهای نئونات در طبقه‌ ارتفاعی اول (5/0 متر) گونه‌ انجیلی و بیش‌ترین درصد مرگ و میر لاروهای نئونات در طبقه ارتفاعی پنجم (5/2 متر) گونه‌ بلوط مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of ovipositing height and host tree species on some biological parameters of gypsy moth Lymantria dispar (L.), in Golestan forests (Case Study: Daland Park)

چکیده [English]

The gypsy moth, Lymantria dispar (L.), is one of the most important pests of forest trees throughout the world. Larval herbivory can result in leaf area reductions, leaves abscission, and eventually, yield quality and quantity losses. The objective of this research was to determine the effects of oviposition height and host tree species on some biological parameters of gypsy moth, including egg clutch size, egg hatching percent, larval body length and mortality percent of first instars. Sampling was carried out in Daland forest park (Infestation foci in Golestan province) during 2008 and 2009. Samples were taken on five oviposition heights (0.5, 1, 1.5, 2, and 2.5 m) on trunk of four common host species including, Zelkova carpinifolia, Parrottia persica, Quecrus castanifolia and Carpinus carpinifolia. A factorial experiment in a randomized design was used to analyze the data and means were compared using Duncan’s multiple range test. Results showed that the oviposition heights significantly affected pest biological parameters, but the effects of host tree species and interacting effects were not significant. The highest survival percent, egg clutch size and body length was observed at oviposition height of 0.5 m on the Parrottia persica species, and the most larval mortality of first instars was recorded at oviposition height of 2.5 m on the Quecrus castanifolia species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gypsy moth
  • Oviposition height
  • Host tree species
  • Biological parameter
  • Daland Park