ارزیابی صفات مورفولوژیک برگ در بررسی تنوع ژنتیکی Zelkova carpinifolia (Pallas) C.Koch در شمال ایران

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

برای معرفی صفات مورفولوژیکی مؤثر در بررسی تنوع ژنتیکی گونه آزاد، 3 رویشگاه طبیعی از این گونه در 3 استان شمالی کشور (استان گیلان، مازندران و گلستان) مورد بررسی قرار گرفت. از هر رویشگاه 10 پایه درختی انتخاب و 5 برگ از هر درخت به‌صورت تصادفی برای مطالعات مورفولوژیک بررسی شد. از 16 صفت مورد بررسی، صفات تعداد دندانه اصلی، طول و عرض برگ در ایجاد واریانس و گروه‌بندی پایه‌ها بیش‌ترین نقش را داشته و کم‌ترین میزان پلاستیسیتی را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج آنالیز طرح آشیانه‌ای نشان داد که واریانس ایجاد شده ناشی از تفاوت درخت دارای مقدار بیش‌تری در مقایسه با واریانس ایجاد شده ناشی از تفاوت جمعیت‌ها می‌باشد. بنابراین این صفات کم‌تر تحت‌تأثیر محیط بوده و در بررسی تنوع کارا هستند و به‌عنوان صفات پیشنهادی در بررسی تنوع ژنتیکی این گونه معرفی می‌شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of genetic variation in Zelkova carpinifolia (Pallas) K. Koch, by use of leaf peroxidase isozyme in three lowland habitats in North of Iran

چکیده [English]

Three natural lowland habitats of Zelkova carpinifolia in three provinces of North of Iran (Gilan, Mazandaran and Golestan) evaluated for identifying the best morphological characters in genetic diversity investigation. 16 morphological traits of 5 leaves, which were selected randomisly of 10 trees in each habitat, were examined. The number of leaf venation, the leaf length and leaf maximum width exhibited the highest variance and the least plasticity among 16 evaluated traits and have the most important role in individuals grouping. Nested ANOVAs results show that trees differentiation variance has the highest value relative to population differentiation variance. Because of the least effective of environmental conditions, these traits suggested for genetic diversity investigation

کلیدواژه‌ها [English]

  • zelkova carpinifolia
  • Morphological traits
  • Plasticity