مقایسه خواص کاربردی انواع MDF ساخته شده از الیاف ساقه ذرت، ساقه پنبه و راش

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی پتانسیل استفاده از دو نوع پسماند کشاورزی (ساقه ذرت و ساقه پنبه)، تخته فیبرهای دانسیته متوسط آزمایشگاهی با استفاده از الیافی که تحت دمای 175 درجه سانتی‌گراد و زمان 10 دقیقه بخارزنی و سپس پالایش گردیده بودند، با استفاده از یک پرس آزمایشگاهی در سه دمای (170، 180 و 190 درجه سانتی‌گراد) ساخته شدند. بعد از مشروط‌سازی تخته‌ها در محیط کلیماتیزه، تمام آزمایش‌ها براساس روش استاندارد EN انجام شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته تخته‌های ساخته شده از ساقه ذرت در حدود 25 درصد از تخته‌های ساخته شده از ساقه پنبه بالاتر است. اگرچه اختلاف معنی‌داری بین چسبندگی داخلی تخته‌های ساخته شده از ساقه ذرت و ساقه پنبه مشاهده نگردید. نتایج همچنین نشان داد که واکشیدگی ضخامت تخته‌های ساخته شده از ساقه ذرت کم‌تر از تخته‌های ساخته شده از ساقه پنبه بود. مقایسه خواص تخته‌های ساخته شده از الیاف لیگنوسلولزی با تخته‌های ساخته شده از الیاف چوب راش بیانگر نزدیکی مقاومت‌های مکانیکی تخته‌های ساخته شده از ساقه ذرت با تخته‌های الیاف راش می‌باشد. اما مقاومت تخته‌های ساخته شده از ساقه پنبه کم‌تر از تخته‌های الیاف راش بود. با این‌حال نتایج به‌دست آمده این بررسی حداقل مورد نیاز استاندارد EN را پوشش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Applied Properties of Different Medium Density Fiberboards Produced From Corn and Cotton Stalks and Beech Fibers

چکیده [English]

In order to investigate the potential of two agricultural residues (cotton and corn stalks), laboratory MDF boards were produced using fibers generated applying ten minutes steaming at 175 ºC, defibrated with 25 centimeters single disc refiner. Three press temperatures (170, 180 and 190 ºC) were used. For board pressing. Boards after conditioning at 65% RH and 21 ºC and then test samples were prepared according to relevant EN standard. All tests were performed according to relevant EN standard methods and then analyzed. The results indicate that the strength (MOR and MOE) of boards produced from corn stalks is almost 25% higher than those from cotton stalks. However no significant difference was observed for internal bonds of boards. Thickness swelling of MDF boards from corn stalks was lower than cotton stalks. Comparing the results with the strength of boards produced from beech wood showed the similarity between corn stalks and beech wood, but the strength of MDF boards from cotton stalks was lower than those produced from beech wood. Our results fulfill the minimum EN requirement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medium Density Fiberboard
  • Corn stalk
  • Cotton stalk
  • Beech fibers
  • Physical and mechanical properties